iconWat mag het kosten

Financiële ontwikkelingen

De financiële ontwikkelingen staan in het overzicht algemene dekkingsmiddelen. Een toelichting op die financiële ontwikkelingen geven we in de taakveldenbegroting. Ook geven we daar een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming 2022 na wijziging en raming 2023.

Berekening overheadpercentage

In het overzicht hieronder tonen we de totale uitgaven voor de overhead voor de organisatie. Dit besteden we voor sturing en ondersteuning van het primaire proces (taken zoals groenonderhoud of Jeugdzorg). Het totaalbedrag is ook te vinden in het overzicht van baten en lasten in de Financiële begroting (3.1.1).

Overzicht baten en lasten overhead

Omschrijving

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

Niet in te delen lasten

-

264

314

Personeelskosten / personeelskosten derden

6.276

6.386

6.141

Energiekosten

81

42

44

Belastingen

2

9

9

Leveringen en diensten

3.380

3.878

3.890

Dotatie voorziening onderhoud

228

231

238

Kapitaallasten

732

754

719

Subtotaal lasten

10.699

11.564

11.355

Doorbelastingen

-

-

-

Totaal lasten

10.699

11.564

11.355

Baten

Vergoedingen voor personeel

105

45

40

Huren

157

177

177

Leveringen en diensten

50

-

-

Verkoop duurzame goederen

-

-

-

Bijdrage instanties

86

14

14

Totaal baten

398

236

230

Saldo Overhead (taakveld 0.4)

10.301

11.329

11.124

Overheadpercentage

10,5%

12,0%

12,3%

- = kosten; + = baten

De wet geeft een kengetal voor vergelijkingen van programma's of taakvelden

In de voorgeschreven kengetallen wordt de overhead uitgedrukt in een percentage van de totale lasten van de programma’s. De kosten van overhead moeten we apart administreren en zitten niet in de totale lasten van de (deel)programma’s zoals getoond in het programmaplan. Voor een beeld van de totale lasten inclusief overhead van een programma tellen we dus het voornoemd percentage bij de totale lasten van de (deel)programma’s op.

We gebruiken een ander kengetal voor bijdragen binnen kostprijzen

Voor de berekening van kostprijzen werken we met een ander percentage, namelijk de verhouding totale overhead ten opzichte van de totale loonkosten. Dit percentage is 73% (2022: 72%). Dit percentage geeft een beter beeld van toe te rekenen kosten, want het is gerelateerd aan de eigen primaire werkzaamheden (loonkosten).

We rekenen geen overhead naar incidentele taken

We berekenen geen loonkosten en daarom ook geen overhead toe aan grondexploitaties, investeringen en projecten. We zien die taken als incidenteel van aard.

Nieuw beleid

Deel
progr.

Omschrijving, bedragen in €

2023

2024

2025

2026

Nieuw beleid volgens perspectiefnota

Dekkingsmiddelen Maartbrief 2022

2.320

3.585

4.170

1.430

Totaal nieuw beleid volgens perspectiefnota

2.320

3.585

4.170

1.430

Aanvulling Programmabegroting 2023

Toename Algemene uitkering (boven Maartbrief 2022)

2.387

4.702

5.631

2.246

Uitgangspunten

-343

-748

-721

-808

Aanvulling in Programmabegroting 2023-2026

2.043

3.955

4.910

1.438

Totaal structureel

4.363

7.540

9.080

2.868

Totaal incidenteel

-

-

-

-

Saldo

4.363

7.540

9.080

2.868

+ = extra inzet van middelen; - = minder inzet van middelen

Investeringsplan

Omschrijving

Investering

Jaar

Termijn

2023

2024

2025

2026

Kassa systeem hal

30.000

2024

10

-

225

3.450

3.405

Audio Visuele middelen

150.000

2025

5

-

-

1.125

32.250

Keukeninrichting

70.000

2025

10

-

-

525

8.050

Overhead

250.000

-

225

5.100

43.705

Bedragen in €

Dekking projectkosten uit reserves

Omschrijving, bedragen in €

AR/BR*

2023

2024

2025

2026

Kapitaallasten Investeringsagenda

BR

72

343

339

407

Kapitaallasten Investeringsagenda bijdragen ineens

BR

400

400

400

-

Derving Nuondividend

BR

172

115

57

-

Huisvesting (gemeentehuis)

BR

150

150

150

150

Vrijval Iza gelden (20 jr)

BR

12

12

12

12

Huisvesting gemeentewerf Hengelo

BR

15

15

15

15

822

1.035

974

585

+ = gebruik van reserve; - = bedrag naar reserve
* AR= Algemene reserve, BR = Bestemmingsreserve

Bij het gebruik van bestemmingsreserves, zoals huisvesting, gaat het om jaarlijks terugkomende onttrekkingen. De eenmalige bijdragen dekken we vanuit de Algemene reserve (dekking kapitaallasten Investeringsagenda of bijdragen Investeringsagenda ineens).