iconWe nemen deel in bedrijven

We nemen deel in bedrijven als aandeelhouder. We kunnen invloed uitoefenen via de vergadering van aandeelhouders. We hebben aandelen in acht ondernemingen, waarbij we bij twee ook dividend ramen.

Amphion

Amphion schouwburg

Programma

2B Aantrekkelijke leefomgeving

Vestigingsplaats

Doetinchem

Doelstelling en belang

Beschikbaar hebben van een cultureel centrum (in Doetinchem) ter bevordering van het culturele leven in Oost-Gelderland.

Partijen

De gemeenten Doetinchem, Aalten, Bronckhorst en Oude IJsselstreek

Vertegenwoordiging

In de raad van Commissarissen zitten geen bestuurders van aandeelhoudende gemeenten. Aandeelhoudersvergadering: wethouder E.W. Blaauw

Risico's

Waarde van het pand en bij eventuele liquidatie van het bedrijf verlies van de waarde van de aandelenportefeuille.

Onderwerpen 2023

Doetinchem heeft de individuele organisaties Amphion, Gruitpoort en Muziekschool Oost-gelderland samengebracht onder Amphion cultuurbedrijf. De verschillende organisaties zijn binnen de samenwerking zelfstandige entiteiten. De theaterzaal Amphion, waar we als aandeelhouder aan verbonden zijn, was getroffen door de opgelegde coronamaatregelen. In 2023 is de verwachting dat alle activiteiten weer doorgang kunnen vinden.

Rapportages

Geen

Bedragen in €

Jaarstukken 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Aantal aandelen

42

42

42

Nominale waarde (x € 1)

19.059

19.059

19.059

Ontvangen dividend

-

-

-

Bedrag per inwoner

0,00

0,00

0,00

Achterhoekse Groene Energie Maatschappij

Coöperatieve Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM)

Programma

3B Duurzaamheid

Vestigingsplaats

Doetinchem

Doelstelling en belang

Opwekking van duurzame energie in de Achterhoek aanjagen (energietransitie) en daarmee ook geld en werkgelegenheid in de Achterhoek houden.

Partijen

Van de coöperatie zijn acht Achterhoekse gemeenten lid en 15 lokale energiecoöperaties. Van de energiecoöperaties komen er vier uit Bronckhorst. De coöperatie is 100% aandeelhouder van AGEM Holding BV. Dat is weer 100% aandeelhouder van AGEM Levering BV, AGEM Ontwikkeling BV en Achterhoeks Energieloket BV. Van AGEM Gemeentelijke Energie BV zijn acht Achterhoekse gemeente aandeelhouder

Vertegenwoordiging

Aandeelhoudersvergadering: wethouder W.J.G. Pelgrom

Risico's

Wanneer het verdienmodel van Agem tot onvoldoende resultaten leidt en Agem stopt, gaat de startinbreng van € 105.353 verloren.

Onderwerpen 2023

Voor het Agem Energieloket moet een nieuw aanwijzingsbesluit voor een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) worden genomen voor 2024 ev. De huidige loopt tot en met 2023.

Rapportages

Begroting, jaarplan en jaarstukken

Bedragen in €

Jaarstukken 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Aantal aandelen

nvt

nvt

nvt

Nominale waarde (x € 1)

-

-

-

Ontvangen dividend

-

-

-

Bedrag per inwoner

0,00

0,00

0,00

Er is geen sprake van aandelen

Coöperatie De Marke

Coöperatie De Marke

Programma

3B Duurzaamheid

Vestigingsplaats

Zelhem

Doelstelling en belang

Met nieuwe vormen van leren de toekomstige werkers in de sector vertrouwd maken met kringlooplandbouw.

Partijen

Van de coöperatie zijn Vruchtbare Kring Achterhoek (300 boeren) lid, de WUR en gemeenten

Vertegenwoordiging

Aandeelhoudersvergadering: wethouder W.J.G. Pelgrom

Risico's

-

Onderwerpen 2023

Voortgang van innovatiecentrum de Marke. Onderwerpen die daar aan bod komen: stikstof, fosfaat, klimaat, biodiversiteit, bodemkwaliteit, waterkwaliteit, grondgebondenheid, kringlooplandbouw

Rapportages

Geen

Bedragen in €

Jaarstukken 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Aantal aandelen

5

5

5

Nominale waarde (x € 1)

25.000

25.000

25.000

Ontvangen dividend

-

-

-

Bedrag per inwoner

0,00

0,00

0,00

Circulus-Berkel BV

Circulus BV

Programma

3B Duurzaamheid

Vestigingsplaats

Apeldoorn

Doelstelling en belang

Inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval.

Partijen

De gemeenten Apeldoorn, Epe, Deventer, Brummen, Doesburg, Lochem, Zutphen,
Bronckhorst en Voorst

Vertegenwoordiging

Aandeelhoudersvergadering: wethouder A.R. Peppelman
Portefeuillehoudersoverleg: wethouder W.J.G. Pelgrom

Risico's

De risico's zijn beperkt. Bij tegenvallende resultaten kan het dividend wegvallen.

Onderwerpen 2023

Vermindering hoeveelheid restafval richting doelstelling 30 kg in 2025 binnen de gestelde financiële en kwaliteitskaders. Preventie van afval en een goede kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen zijn daarbij van belang, zo min mogelijk verspillen en waar mogelijk hergebruiken. In 2023 starten de gesprekken over de overname van de ondergrondse containers van Bronckhorst.

Rapportages

Begroting en jaarrekening

Bedragen in €

Jaarstukken 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Aantal aandelen

847

847

773

Nominale waarde (x € 1)

847

847

773

Ontvangen dividend

-

-

-

Bedrag per inwoner

0,00

0,00

0,00

Alliander

Alliander

Programma

AD Dekkingsmiddelen en overhead

Vestigingsplaats

Arnhem

Doelstelling en belang

Aansluiten van klanten op de energienetwerken en het distribueren van gas en elektriciteit. De taken zijn wettelijk bepaald omdat onze samenleving sterk afhankelijk is van een betrouwbare aanvoer van energie.

Partijen

De provincies Gelderland en Noord-Holland, BV Falcon en de gemeente Amsterdam hebben gezamenlijk 75% van de aandelen in bezit. Het overige deel is in bezit van 55 andere gemeentelijke aandeelhouders.

Vertegenwoordiging

Aandeelhoudersvergadering: wethouder A.R. Peppelman
Portefeuillehoudersoverleg: wethouder W.J.G. Pelgrom

Risico's

Bij eventuele liquidatie van het bedrijf verlies van de waarde van de aandelenportefeuille en het dividend in onze begroting. Daarnaast lopen we risico over een in december 2021 verstrekte reverse converteerbare hybride obligatielening aan Alliander.

Onderwerpen 2023

Alliander staat voor grote investeringen. De vraag en aanbod van elektriciteit zijn exponentieel toegenomen. Dit zet een enorme druk op de infrastructuur. Momenteel zijn gesprekken gaande met het Rijk om financieel deel te nemen in regionale leveringsbedrijven. In deze besluitvorming zullen de aandeelhouders worden betrokken.

Rapportages

Begroting, tussentijdse rapportages en jaarstukken

Bedragen in €

Jaarstukken 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Aantal aandelen

539.973

539.973

539.973

Nominale waarde (x € 1)

2.699.865

2.699.865

2.699.865

Ontvangen dividend

370.255

290.000

355.000

Bedrag per inwoner

10,26

8,03

9,86

Bank Nederlandse Gemeenten

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Programma

AD Dekkingsmiddelen en overhead

Vestigingsplaats

Den Haag

Doelstelling en belang

Behouden van een belangrijk marktaandeel in het Nederlandse publieke en semipublieke domein en rendement voor de aandeelhouders.

Partijen

De Staat is houder van 50% van de aandelen, de andere 50% is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap

Vertegenwoordiging

Aandeelhoudersvergadering: wethouder A.R. Peppelman

Risico's

Verlies van de excellente kredietwaardigheid, scherpe inkooppositie en effectieve bedrijfsvoering. Bij een eventuele liquidatie van het bedrijf, verlies van de waarde van de aandelenportefeuille en dividend.

Onderwerpen 2023

Geen specifieke onderwerpen voor 2023

Rapportages

Begroting, tussentijdse rapportages en jaarstukken

Bedragen in €

Jaarstukken 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Aantal aandelen

72.384

72.384

72.384

Nominale waarde (x € 1)

180.960

180.960

180.960

Ontvangen dividend

131.015

120.000

120.000

Bedrag per inwoner

3,63

3,32

3,33

Vitens

Vitens

Programma

Dekkingsmiddelen en overhead

Vestigingsplaats

Den Haag

Doelstelling en belang

Gezonde (door veilig en betrouwbaar drinkwater) en duurzame samenleving hebben met zorg voor de bescherming van natuur en milieu.

Partijen

Gemeenten en provincies (in totaal 111 aandeelhouders)

Vertegenwoordiging

Aandeelhoudersvergadering: wethouder A.R. Peppelman
Portefeuillehoudersoverleg: wethouder W.J.G. Pelgrom

Risico's

Bij een eventuele liquidatie van het bedrijf verlies van de waarde van de aandelenportefeuille en dividend.

Onderwerpen 2023

Veel innovaties staan op stapel o.a. door klimaatveranderingen en veiligheid (ICT investeringen). Extra investeringen zijn nodig voor de grotere (zakelijke) vraag naar drinkwater en aantal aansluitingen. Ook de vervangingsinvesteringen (m.n. leidingen) zijn groot in de nabije toekomst.

Rapportages

Begroting, tussentijdse rapportages en jaarstukken

Bedragen in €

Jaarstukken 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Aantal aandelen

21.362

21.362

21.362

Nominale waarde (x € 1)

21.362

21.362

21.362

Ontvangen dividend

-

-

-

Bedrag per inwoner

0,00

0,00

0,00

Leisurelands

Leisurelands

Programma

3A

Vestigingsplaats

Arnhem

Doelstelling en belang

In samenwerking met regiogemeenten vrijetijdseconomie recreatieplassen ondersteunen. Onze deelname beperkt zich tot een aandelenbezit, ontstaan uit een historische situatie.

Partijen

Er zijn 21 gemeenten aandeelhouder. Dit zijn de zeven Achterhoekse gemeenten en zes omliggende gemeenten die samen onderdeel waren van de, inmiddels ontbonden, Recreatieschap Achterhoek en Liemers (RAL) en acht gemeenten gelegen in de rest van Gelderland en Limburg. Van de 196.707 aandelen zijn er 1.310 in bezit van Bronckhorst.

Vertegenwoordiging

Portefeuillehoudersoverleg Vrijetijdseconomie binnen Achterhoek Ambassadeurs: burgemeester M. Besselink

Risico's

Geen

Onderwerpen 2023

Leisurelands staat voor grote investeringen en wil de kosten dekken uit opgebouwde reserves. Er komt een regionale bijeenkomst waarbij stilgestaan wordt bij de rol van de gemeenten als aandeelhouder.

Rapportages

Geen

Bedragen in €

Jaarstukken 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Aantal aandelen

1.310

1.310

1.310

Nominale waarde (x € 1)

1.310

1.310

1.310

Ontvangen dividend

-

-

-

Bedrag per inwoner

0,00

0,00

0,00