iconBegrotingsuitgangspunten

Omschrijving uitgangspunt

Lasten (algemeen)

Prijsstijging (inflatie)

3% (pbbp* in Meicirculaire 2022)

Dotaties onderhoudsvoorzieningen

3% (pbbp* in Meicirculaire 2022)

Subsidies

Algemene subsidieverordening indexering met 3%. Voor gesloten budgetovereenkomsten gelden de indexatiebepalingen in de overeenkomsten

Gemeenschappelijke regelingen

Beginstand volgens Programmabegroting 2023-2026

Salarissen

Indexering met 3,6% voor Cao-stijging en stijging sociale lasten (loonvoet sector overheid). Daarnaast doorrekening van periodieke verhogingen

Kapitaallasten

Bestaande gegevens in Programmabegroting 2022-2025, aangevuld met het vervangingsinvesteringsplan van de Perspectiefnota 2023-2026

Baten (algemeen)

Belastingen onroerende zaken (OZB)

3% (pbbp* in Meicirculaire 2022)

Overige belastingen

3% (pbbp* in Meicirculaire 2022)

Rechten

Tarieven zijn kostendekkend, op begraafplaatsen na

Leges

3% (pbbp* in Meicirculaire 2022 tot maximaal kostendekkend en rekening houdend met wettelijke voorschriften voor reisdocumenten en rijbewijzen

Overige opbrengsten

3% (pbbp* in Meicirculaire 2022). Voor gesloten overeenkomsten gelden de indexatiebepalingen in de overeenkomsten

Overige uitgangspunten

Stelpost onvoorzien

€ 3,50 per inwoner

Prijspeil meerjarenperspectief

Constante prijzen (prijspeil jaarschijf 2023)

Algemene uitkering gemeentefonds

Meicirculaire 2022

Eenheden algemene uitkering

Vanuit feitelijke aantallen eenheden op 1-1-2022 prognose voor de stand op 01-01-2023

Kostenverdeling

Afdelingsplannen 2022

Deel van de Algemene reserve voor bufferfunctie (risicovermogen)

€ 11.500.000

Rente extern

Bestaande opgenomen leningen

Basis is bestaande leningportefeuille

Nieuw op te nemen leningen

1,00%

Bestaande verstrekte leningen

Basis is bestaande leningportefeuille

Rekening courant

- krediet

1maands Euriborrente plus 0,21%, medio 2022

- tegoed

1maands Euriborrente min 0,25%, medio 2022

Kortlopende uitzettingen / schatkistbankieren

Eonia

Leverancierskrediet

0% en betaling binnen 14 dagen

Rente intern

Rentetoevoeging reserves

- bestemmingsreserve afkoop onderhoud graven

3,00%

Renteverdeling

- investeringen grondexploitatie

1,76%

- investeringen overig

1,50%

*prijsontwikkeling van het bruto binnenlands product