iconToelichting passiva

Eigen vermogen

Reserves

Soorten

2022

2023

2024

2025

2026

Algemene reserve

23.444

23.444

23.444

23.444

23.444

Bestemmingsreserves

31.351

30.524

29.484

28.505

27.804

Totaal

54.795

53.968

52.928

51.949

51.248

Ontwikkeling reserves in 2023

Specificatie

Saldo begin jaar

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Saldo einde jaar

Algemene reserve

23.444

23.444

Algemene reserve

23.444

-

-

23.444

Duurzaam ruimtegebruik bedrijventerreinen

112

112

Minima

40

5

35

Bovenwijkse voorzieningen

2.508

2.508

Investeringsagenda kapitaallasten

20.795

72

20.723

Investeringsagenda bijdragen ineens

1.200

400

800

Openeinde-regelingen Zorg en ondersteuning

1.700

1.700

Derving Nuon dividend

344

172

172

Gemeentehuis

4.653

177

4.475

Bestemmingsreserves

31.351

-

827

30.524

Totaal reserves

54.794

-

827

53.968

Algemene reserve

De Algemene reserve hebben we voor het opvangen van onverwacht tegenvallers. Daarnaast kijken we, binnen de verslaggevingsregels, naar passende mogelijkheden om de reserve in te zetten om structureel een meerwaarde te creëren voor Bronckhorst. Meer hierover leest u in de paragraaf Financiering (2.2.4) en bij de financiële positie (3.3.1).

Bestemmingsreserves

Dit is het deel van het eigen vermogen waarvoor we een bestedingsdoel hebben vastgesteld, het heeft een bepaalde bestemming. Deze reserves zijn niet zo vrij besteedbaar als de Algemene reserve, maar de bestemming kan altijd worden aangepast.

Duurzaam ruimtegebruik bedrijventerreinen

Tot en met 2017 gebruikten we de reserve voor het 'Uitvoeringsplan Herstructurering, Revitalisering en Transformatie bestemming bedrijventerreinen Bronckhorst'. De nog beschikbare middelen zetten we nu in voor de herinrichting van de industrieterreinen, één van onze opgaven in de Investeringsagenda (3.3.1).

Minima

De reserve is bedoeld voor het verstrekken van eenmalige bijdragen aan inwoners voor het opvangen van onverwachte kosten, waarvoor ze geen beroep kunnen doen op bestaande regelingen (bijstand). We geven een bijdrage van maximaal € 5.000 per betreffende inwoner.

Bovenwijkse voorzieningen

Bij ruimtelijke ontwikkelingen die ruimtebeslag tot gevolg hebben, vragen we een bijdrage van de aanvrager op basis van de Nota 'Bovenwijkse voorzieningen'. De vergoedingen storten we in de reserve. In februari 2017 zijn de prioriteiten in de nota vastgelegd op basis waarvan we nu de bestedingen doen. Dit zijn parkeren Bronckhorst, dorpsranden en landschap en het vastgoedtransitiefonds. We kijken hoe deze reserve kan bijdragen aan de geformuleerde investeringsopgaven.

Investeringsagenda kapitaallasten / Investeringsagenda bijdragen ineens

In de Programmabegroting 2021-2024 is de vorming van de bestemmingsreserve Kapitaallasten Investeringsagenda vastgelegd. Bij het vaststellen van de Sportagenda in 2021 werd deze reserve ook ingezet voor bijdragen ineens. Om de reserve inzichtelijk te houden en beter te kunnen monitoren, is de bestemmingsreserve gesplitst in een reserve voor dekking van kapitaallasten en een reserve voor bijdragen ineens. Het gebruik en de inzet van de twee reserves beschrijven we bij de financiële positie (3.3.1) en we nemen dit op in de Nota 'Reserves en voorzieningen'. Met deze bestemmingsreserves kunnen we de toekomstige opgaven van Bronckhorst (deels) financieren en blijft onze Algemene reserve nog robuust genoeg.

Openeinde-regelingen Zorg en ondersteuning

Bij het vaststellen van de Programmabegroting 2022-2025 is de bestemmingsreserve 'Openeinde-regeling Zorg en ondersteuning' gevormd. De aanleiding was en is de nog steeds moeilijk te voorspellen zorgkosten. De bestemmingsreserve gebruiken we om uitschieters in de zorgkosten van de openeinde regelingen voor de Wmo, Jeugdzorg en arbeidsparticipatie, negatief dan wel positief, op te vangen (egaliseren).

Derving Nuon dividend

Een deel van de boekwinst op de Nuon-aandelen is afgezonderd in deze bestemmingsreserve. De reserve valt jaarlijks gedeeltelijk vrij ten gunste van de exploitatie om het gemis aan dividendbaten op te vangen. De laatste bijdrage is in 2025.

Gemeentehuis

Voor de (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten van het gemeentehuis en de gemeentewerf hebben we uit de opbrengst van de verkoop van de voormalige gemeentehuizen en de werkplaats in Hengelo deze reserve gevormd. Jaarlijks komt een gedeelte vrij ten gunste van de exploitatie. Daarnaast is 2/3e deel van de 'IZA-middelen' in deze bestemmingsreserve gestort voor de dekking van kapitaallasten van de aangebrachte (extra) personeelsvoorzieningen.

Voorzieningen

In Bronckhorst kennen we drie soorten voorzieningen. Voorzieningen hebben we voor verplichtingen en voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is.

Soorten

2022

2023

2024

2025

2026

Egalisatievoorzieningen

2.731

2.847

2.650

2.573

3.024

Risicovoorzieningen

4.666

4.609

4.572

4.524

4.575

Voorziening middelen derden

4.759

5.555

6.305

7.015

7.668

Totaal

12.156

13.012

13.527

14.112

15.267

Ontwikkeling voorzieningen in 2023

Specificatie

Saldo begin jaar

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Saldo einde jaar

Onderhoud gemeentelijke gebouwen

1.393

557

275

1.674

Onderhoud sportaccommodaties

1.338

334

499

1.173

Egalisatievoorzieningen

2.731

890

774

2.847

Gebiedsontwikkeling Industriepark Zelhem

500

500

Wethouders wachtgeld/pensioen vóór herindeling

1.465

99

1.365

Pensioen wethouders

2.701

107

65

2.744

Risicovoorzieningen

4.666

107

164

4.609

Re-integratietrajecten

102

102

Rioolheffing, vervangingsinvesteringen

1.180

887

2.067

Afvalstoffenheffing, vervangingsinvesteringen

220

220

Afvalstoffenheffing, egalisatie grondstoffen

457

150

307

Afkoop onderhoud graven

2.652

400

272

2.781

Reparatie 3e jaar WW

20

20

Verplichtingen voormalig personeel Delta

129

70

59

Voorziening middelen derden

4.759

1.288

492

5.555

Totaal voorzieningen

12.156

2.285

1.430

13.012

Egalisatievoorzieningen

Met een egalisatievoorziening vormen we een buffer voor kosten van bedrijfsuitoefening, die pas in de toekomst tot een piek in de uitgaven leiden.

Onderhoud gemeentelijke gebouwen en sportaccommodaties

Zo hebben we voor de jaarlijkse exploitatielasten van het onderhoud voor de gemeentelijke gebouwen en sportaccommodaties een voorziening. Stortingen berekenen we op basis van het onderhoudsplan en die zijn het gemiddelde van wat er voor de gekozen onderhoudsplanperiode nodig is aan budget. Alle onderhoudskosten dekken we uit de voorziening. Meer hierover is te lezen in de Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (2.2.3).

Risicovoorzieningen

Bij risicovoorzieningen gaat het om min of meer onzekere verplichtingen die te zijner tijd tot schulden kunnen worden. We kennen vier risicovoorzieningen.

Gebiedsontwikkeling Industriepark Zelhem

Op de Gebiedsontwikkeling Industriepark Zelhem is bij het vaststellen van de grondexploitatiebegroting een verlies gecalculeerd. Hiervoor hebben we een voorziening getroffen. Meer hierover hebt u gelezen bij Voorraden (grondexploitaties).

Wethouders wachtgeld/pensioen vóór herindeling

Dit betreft de uit te keren pensioenen en wachtgelden aan wethouders van de voormalige gemeenten. De omvang van de voorziening bepalen we periodiek op basis van actuariële berekeningen.

Pensioen wethouders

Bij de opbouw van pensioenen voor wethouders van Bronckhorst storten we jaarlijks een bedrag, overeenkomend met de toename van de opgebouwde rechten, in de voorziening. De uitbetaling van de pensioenen komt ten laste van de voorziening.

Voorziening middelen derden

Bij deze middelen van derden (geen overheidslichamen) ligt de bestemming vast. De derde heeft het bedrag voor een doel verstrekt en het moet dan ook besteed worden daarvoor. We kennen vier voorzieningen voor middelen van derden.

Re-integratietrajecten

Op het salaris van ons personeel houden we de premie in voor 'Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten' (WGA) en storten deze in de voorziening. Uit de voorziening bekostigen we re-integratietrajecten.

Rioolheffing

In de tariefberekening voor rioolheffing houden we rekening met een dotatie aan de voorziening voor vervangingsinvesteringen. Deze 'gespaarde' middelen gebruiken we om de vervangingsinvesteringen af te boeken. Meer hierover is te lezen in de Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (2.2.3).

Afvalstoffenheffing

Uit het resultaat op de afvalstoffen heffing 2021 is een tweetal voorzieningen gevormd, vervangingsinvesteringen en egalisatie grondstoffen. De voorziening voor vervangingsinvesteringen gebruiken we voor de vervanging van ondergrondse containers. Met de voorziening egalisatie grondstoffen willen we eventuele tekorten op de afvalstoffenheffing opvangen en de afvalstoffenheffing verlagen, in 2023 met € 150.000.

Afkoop onderhoud graven

Het onderhoud van graven kan worden afgekocht. De afkoopsommen storten we in deze voorziening. Jaarlijks valt een deel van de afkoopsom vrij, wat we als dekking van de onderhoudskosten ten gunste van de exploitatie brengen. Meer hierover is te lezen in de Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (2.2.3).

Reparatie 3e jaar WW

De opbouw en de maximale duur van de WW-uitkering zijn per 1 januari 2016 verkort door

wijzigingen in de Wet werk en zekerheid. In de Cao Gemeenten 2016-2017 is afgesproken om

deze versoberingen van de WW te repareren. Om de reparatie-uitkering te bekostigen, wordt

vanaf 1 januari 2018 een kostendekkende werknemerspremie geheven waarmee gemeenten

zelf het derde jaar WW kunnen financieren. De geïnde premie storten we in deze voorziening gestort. Eventuele uitkeringen worden hieruit bekostigd.

Verplichtingen voormalig personeel Delta

In 2021 is de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Delta geliquideerd. Voor resterende personele verplichtingen hebben we een voorziening getroffen. Wij dragen ook voor de andere gemeenten de zorg voor de financiële afwikkeling.

Vaste schulden

Onder de post vaste schuld vallen opgenomen leningen met een looptijd van één jaar of langer dan een jaar. Van het verloop, de jaarlijkse rentelast en de resterende looptijd van onze leningenportefeuille kunnen we het onderstaande beeld geven.

Verloop leningen

Ontwikkeling

2023

2024

2025

2026

Schuldrest per 1 januari

12.797

11.765

10.858

8.532

Reguliere aflossingen

1.032

907

2.326

2.271

Vervroegde aflossingen

Schuldrest per 31 december

11.765

10.858

8.532

6.261

Rentelast boekjaar

547

501

431

337

Gemiddeld rentepercentage

4,5%

4,5%

4,4%

4,5%

Looptijd schuldrestant per 31 december

- looptijd < 5 jaar

3.914

4.503

2.594

740

- looptijd tussen 5 en 10 jaar

1.080

-

-

-

- looptijd langer dan 10 jaar

6.771

6.354

5.938

5.521

Op de aangetrokken geldleningen (bestaande leningenportefeuille) betalen we gemiddeld 4,5% rente.

Vlottende passiva / Overlopende passiva

Onder deze posten vallen leningen en verplichtingen met een looptijd van minder dan één jaar. Voor de balans hebben we de vlottende passiva en overlopende passiva als stelpost opgenomen. De cijfers hebben we afgeleid uit de Jaarstukken.