iconDeelprogramma 2B AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING

Portefeuillehouder

Marianne Besselink / Evert Blaauw / Emmeke Gosselink / Wilko Pelgrom / Antoon Peppelman

Ambtelijk trekker

Herman Tinselboer

We voeren het beleid uit volgens de vastgestelde programma's (voor wegen, groen, etc) en gemaakte afspraken (met verenigingen, onderwijs, etc). Voor de lokale omroep geven we een hogere bijdrage waarmee zij een professionaliseringsslag levert op het gebied van journalistiek, radio, televisie en Social media binnen de Streekomroep West-Achterhoek. Door corona, de sterk gestegen energieprijzen en de situatie in Oekraïne stijgen de kosten voor het onderhoud. Bij bijvoorbeeld wegen betreft dat zowel het maken van asfalt, allerlei bestratingsmateriaal, lichtmasten als het machinaal aanbrengen daarvan. Dat speelt bij alle onderhoudstaken van de gemeente.

Samen met de ambitie van de coalitie en onze uitwerking daarvan, zijn dit belangrijke aandachtspunten in het komende jaar. Het collegeprogramma bespreken we met uw raad in december 2022 en willen we dan door u laten vastleggen in het herziene programmaplan voor 2023.

Indicatoren

Lokale indicatoren

Thema biodiversiteit

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Realisatie 2020

Doel 2021

Realisatie 2021

Doel 2022

Doel 2023

Toename van biodiversiteit op basis van het voorkomen en toenemen van het aantal oranjetipjes (soort vlinder) in een nog te selecteren deelgebied van het leefgebied natte berm

ntb

nog uit te voeren

2020

32x

+3%

5x

+3%

+3%

Percentage ecologisch bermbeheer ten opzichte van totale bermbeheer (maaien, afvoeren en klepelen)

Gem.adm.

20%

2019

16%

60%

16%

80%

80%

* Incl. natuurlijke oevers, bloemenweides, waterinfiltratie en bermen in het buitengebied. Exclusief greppels.

Thema huisvesting bibliotheek

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Realisatie 2020

Doel 2021

Realisatie 2021

Doel 2022

Doel 2023

Aantal inwoners dat lid is van de bibliotheek binnen de gemeente Bronckhorst

Jaarverslag bibliotheek West Achterhoek

21,5% aant. inw. 7.751

2019

7751

ntb*

7751

7751

* Informatie komt voor 1 april beschikbaar

Landelijk vastgestelde indicatoren

Indicator

Bron

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Gelderland 2021

Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners)

CBS 2021

0,3

0,4

0,4

1,6

Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners)

CBS 2021

1,1

1,4

1,4

3,4

Diefstallen uit woning (aantal per 1.000 inwoners)

CBS 2021

1,2

1,5

1,1

1,3

Vernielingen en beschadigingen (in openbare ruimte) (aantal per 1.000 inwoners)

CBS 2021

2,9

2,4

3

5,7

% Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

Ingrado 2021

0,9

0,6

0,7

1,7

Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

Ingrado 2021

nb

nb

nb

2,4

Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

Ingrado 2021

16

3

7

17

Indicator

Bron

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Gelderland 2020

% Jongeren met delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen)

CBS 2020

0,00%

0,00%

0,00%

1,00%

Risico's

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Impact financieel (%)

Impact (niet financieel)

Omgeving - Het besluit een nieuw schoolgebouw voor het VO te realiseren.

Er niet binnen de budgetten en de geplande termijnen gebouwd kan worden.

Financieel - Het investeringsbudget wordt overschreden.; Niet financieel - Vertraging kan leiden tot regionale imagoschade.

80%

€ 2.000.000

16,30%

4

Extern - Het uitbreken van een pandemie, moeten prioriteiten worden bijgesteld bij instellingen en worden er door de maatregelen geen inkomsten gegeneerd.

Gesubsidieerde instellingen niet aan hun betalings- en prestatieverplichtingen kunnen voldoen. Eventueel kan dit leiden tot faillissement of surseance zoals welzijn, cultuur, sport.

Financieel - Er extra bijdragen worden gevraagd of subsidieaanvragen kunnen komen.; Niet financieel - Activiteiten niet worden of later worden uitgevoerd: verantwoording, en daarmee de vaststelling, kan pas later plaatsvinden.

50%

€ 250.000

1,28%

3

Omgeving - Het besluit een nieuw schoolgebouw voor het VO te realiseren. Hiervoor moet nog grond worden verworven.

De verkopende partij niet ingaat op het bod van de gemeente. De kosten voor de verwerving worden betaald uit de gemeentelijke voorbereidingskosten. Mocht het tot een onteigeningsprocedure komen, dan zullen de bijkomende kosten van de verwerving oplopen.

Financieel - Het investeringsbudget wordt overschreden. Het nog later starten van de bouw waardoor mogelijk nog hogere bouwkosten (indexering).

50%

€ 250.000

1,27%

-

Extern - Verontreining met o.a. kwik door de productie van Crystal Meth.

Milieuschade wordt veroorzaakt en de volksgezondheid in het geding komt.

Financieel - Budgetoverschrijding. De kosten van opruiming mogelijk niet op de veroorzaker, huurder en/of eigenaar kunnen verhalen.; Niet financieel - Kans op landelijke aandacht in de pers.

30%

€ 400.000

1,22%

5

Meer informatie over de risico's vindt u in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).