We zijn een Open Overheid

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden om te zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar en eenvoudig te ontsluiten is.
Hoofdonderdelen van de Woo zijn: passieve openbaarmaking, actieve openbaarmaking en het op orde brengen van de informatiehuishouding. Passieve openbaarmaking betekent dat we op verzoek openbaar maken (denk aan de oude Wob-verzoeken) en actief betekent dat we uit onszelf de informatie openbaar maken.

Ook is één van de verplichtingen om in de begroting aandacht te schenken aan de beleidsvoornemens over de uitvoering van de Woo. Deze paragraaf is de invulling van die verplichting.

We starten met de uitvoering van onze ambities

We hebben onze ambities over de actieve openbaarmaking van de Woo vastgesteld. De actieve openbaarmaking verplicht ons om in fases 11 informatiecategorieën openbaar te maken. Het is nog niet duidelijk welke fase wanneer openbaar moet zijn. De Rijksoverheid maakt dit later bekend. We volgen deze landelijke fasering.
We willen eerst de wettelijke basis (11 categorieën) op de juiste wijze doen. Vervolgens willen we waar mogelijk, in de geest van de wet, ons extra inzetten om informatiecategorieën eerder openbaar te maken. Het kabinet heeft via de Algemene uitkering zowel incidenteel als structureel budget gegeven voor de invoering van de Woo. Hier maken we gebruik van.

We zijn een transparante gemeente

We zijn een zo transparant mogelijk gemeente en brengen onze inwoners op een gelijke informatiepositie. De Woo helpt ons daarbij. We starten met een pilot om de informatiecategorie collegestukken openbaar te maken. Dit geeft ons inzicht in de benodigde werkzaamheden om alle verplichte categorieën openbaar te maken. Naast de verplichte agenda’s en besluitenlijsten van de collegevergadering gaan we ook de collegevoorstellen actief openbaar maken.
We spannen ons in om, naast de informatiecategorieën, waar mogelijk extra informatie openbaar te maken bij gemeentebrede ontwikkelingen zoals energie, uitbreidingslocaties en privacy. We informeren de samenleving zo goed mogelijk over bij ons beschikbare informatie. De projectgroep zet zich ook in om medewerkers mee te nemen in de wet en de werkwijzen die bij de uitvoering komen kijken, via trainingen en handleidingen.