iconDe Investeringsagenda

Bij de Programmabegroting 2021-2024 hebt u de bestemmingsreserve Kapitaallasten Investeringsagenda vastgelegd. Voor de Investeringsagenda hebben we afspraken over de solvabiliteit, het meenemen van de raad bij concrete uitvoeringsvoorstellen, het volgen van de werkelijke bestedingen en de inzet van begrotingsruimte en de bestemmingsreserve. Hieronder lichten we toe hoe we die afspraken hebben ingevuld voor deze programmabegroting.

De Investeringsagenda is ingevuld met concrete voorstellen

Bij elke programmabegroting en bij elke jaarrekening geven we een actueel overzicht van de Investeringsagenda. Op deze manier is te zien wat de totale geraamde investeringen zijn en over welk deel al besloten is. In sommige gevallen wordt de investeringen onder risico en rekening van een derde gedaan, in dat geval geven we een eenmalige bijdrage. Denk bijvoorbeeld aan de toekomstige multifunctionele accommodatie in Keijenborg.

In de agenda staan bedragen voor vier beleidsvelden onderwijs, sport, leefbaarheid en bedrijventerreinen. De investeringen uit de Investeringsagenda hebben niet directe goedkeuring voor uitvoering. Voor ieder voorstel ontvangt uw raad van ons een afzonderlijk raadsvoorstel waarin de uitwerking van de opgave staat en de totale financiering daarvan.

Hieronder staan de bestedingen tot nu toe.

Investeringsagenda x € 1.000

Ruimte Investeringsagenda

Besluiten 2021 (t/m 1-8-2021)

Resterende ruimte

VO Vorden

10.700

Nog te investeren

2.500

Investeren in Onderwijs (2B)

13.200

10.700

2.500

Multifunctioneel sportcomplex Bronckhorst Midden (Keijenborg)

1.400

Nog te investeren

6.600

Investeren in Sport (2B)

8.000

1.400

6.600

Oltmansstraat Steenderen

1.195

Vermindering Oltmansstraat Steenderen

-495

Marktplein Steenderen

875

Bloemenbuurt Zelhem

550

Fietstroken Drempt en Laag Keppel

250

Heiligenbeeldenmuseum Kranenburg

15

Stimuleringsregeling verduurzamen maatschappelijke organisaties

1.000

Nog te investeren

6.610

Investeren in Leefbaarheid (2B)

10.000

3.390

6.610

Gebiedsontwikkeling bedrijventerrein Zelhem

388

Nog te investeren

1.012

Investeren in Bedrijventerreinen (3A)

1.400

388

1.012

Totaal

32.600

15.878

16.722

Onderwijs

We hebben het IHP onderwijs vastgesteld. Vanuit dit IHP prioriteren wij de toekomstige investeringen voor onderwijs. We komen met voorstellen rond de basisscholen te Zelhem.

Sport

De bijdrage van € 1,4 mln voor Multifunctioneel sportcomplex Bronckhorst midden (Keijenborg) is in 2023 verwerkt. In de Sportagenda gemeente Bronckhorst 2021-2025 is een budget opgenomen van € 1 mln voor het (innovatief) toekomstbestendig maken van de sportinfrastructuur. Waarbij voor ons grip, draagvlak, toekomstbestendigheid en een heldere financiële positie onderdeel uitmaken van het afwegingskader. Dit voorstel wordt eind 2022 in behandeling genomen door uw raad. Met de opstelling van deze begroting is hier nog geen rekening mee gehouden.

Leefbaarheid

De Oltmansstraat in Steenderen is begin 2023 gerealiseerd. De kosten waren lager dan de oorspronkelijke raming. We hebben voor dit project € 0,7 mln geïnvesteerd. Uw raad besloot in januari 2022 het restant te gebruiken voor de aanpassingen op het marktplein daar. Het gaat hierbij om een project van € 1,2 mln, waarvoor we € 0,9 mln dekken uit de Investeringsagenda. Fase 2 uitvoering aan Marktplein van Steenderen staat gepland voor 2023. Dit zorgt ervoor dat Steenderen een groen en aantrekkelijk dorp wordt, waar mensen kunnen genieten van de IJsselroute en de waterelementen.
De rode fietsstroken Drempt en Laag Keppel legden we begin 2022 aan, het ging hier om een investering van € 250.000. Voor het toekomstbestendig exploiteren van het Heiligenbeeldenmuseum (Kranenburg) stelden we een bijdrage van € 15.000 beschikbaar in 2022.

Herinrichting bedrijventerreinen

De uitvoering van de plannen rond revitalisering bedrijventerrein Zelhem starten in 2023 en lopen door tot 2024. Vanuit de Investeringsagenda is de bijdrage hier € 388.000.

We rapporteren over de bestedingen binnen de Investeringsagenda

Het is gebruikelijk om investeringen te activeren. De jaarlijkse kapitaallasten uit de Investeringsagenda vangen we op binnen de reguliere exploitatie (voor 40%) en met de daarvoor gevormde bestemmingsreserve Kapitaallasten Investeringsagenda (60%). Doordat we bij de geplande investeringen te maken hebben met een aantal variabelen, zullen we telkens aan uw raad de gewijzigde situatie voorleggen.

Kapitaallasten Investeringsagenda (x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

investering & rente over gehele looptijd

Investeren in Onderwijs

80

428

424

420

16.983

Investeren in Sport

750

-

38

325

5.825

Investeren in Leefbaarheid

-

-

60

520

9.326

Investeren in Bedrijventerreinen

-

-

11

91

1.631

Totale kapitaalslasten

830

428

533

1.356

33.765

Dekking uit begrotingsruimte

37

100

135

401

673

Reserve Investeringsagenda bijdrage ineens

665

-

-

-

1.600

Dekking BR kapitaalslasten investeringsagenda

128

328

398

955

18.983

Belangrijk om te weten

Investeringen leiden tot toekomstige kapitaallasten. We volgen daarbij de levensduur van een investering. Voor bijvoorbeeld een gebouw is dit 40 jaar. We gebruiken een bestemmingsreserve Kapitaallasten investeringsagenda om zo begrotingsruimte vrij te maken in de jaarlijkse exploitatie. We streven naar een structureel sluitende begroting. Bij de programmabegroting geven wij telkens het beeld voor de komende vier jaren.

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft aan in hoe sterk de eigen vermogenspositie is van een gemeente. De eigen vermogenspositie verandert elk jaar door het jaarlijkse resultaat en de tussentijdse raadsvoorstellen voor eenmalige bijdragen voor (nieuw) beleid. Ons eigen vermogen is momenteel € 48 mln en lichten we toe in de balans (3.3.2).

Door de toekomstige investeringen voor een deel te financieren uit eigen vermogen zal onze solvabiliteit langzaam dalen. Uw raad heeft vastgelegd om minimaal op een solvabiliteit van 30% uit te komen. Bij de Programmabegroting 2023-2026 hebben we een solvabiliteit van 60% (goed), dit biedt ruimte om toekomstige investeringen mogelijk te maken. De solvabiliteit is te volgen in de Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).

Risico's

Door corona en de Oekraïnecrisis zijn de prijzen van grond en brandstof gestegen. We nemen dergelijke risico’s op in onze risicoparagraaf. Als beheersmaatregel is bij de Perspectiefnota 2023-2026 structureel € 250.000 aan kapitaallasten opgenomen om de verwachte hogere investeringen op te vangen. Principe hierbij is dat hogere investeringen leiden tot hogere kapitaallasten.