iconDeelprogramma 1A VITALE INWONERS EN SAMENLEVING

Portefeuillehouder

Evert Blaauw

Ambtelijk trekker

Huub Westendorp

Voor het sociaal domein gaan in 2023 de ingezette bewegingen van de afgelopen jaren op hun plek vallen. De samenleving is weer open en we kunnen samen met maatschappelijke organisaties meer van betekenis zijn voor onze inwoners, onder meer via de start van een aantal dorpskamers, ondersteuning van mantelzorgers en de samenwerking met verenigingen. We zijn gestart met de voorbereidingen voor nieuw beleid voor het sociaal domein. Het proces wordt in november samen met uw raad verder ingevuld.

Samen met de ambitie van de coalitie en onze uitwerking daarvan, zijn dit belangrijke aandachtspunten in het nieuwe sociale beleidskader. We werken op dit moment de ambities uit in een collegeprogramma. Het collegeprogramma bespreken we met uw raad in december 2022 en willen we dan door u laten vastleggen in het herziene programmaplan voor 2023.

Indicatoren

Lokale indicatoren

Thema

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Realisatie 2020

Doel 2021

Realisatie 2021

Doel 2023

Kader 1: gezond en weerbaar

Percentage jeugdigen/ouders/verzorgers dat het (helemaal) eens is met de stelling: door de hulp voel(t) ik mij/mijn kind zich beter

Kto wmo/jeugd

83%

2018

91%

83%

Meest recente info betreft 2020

83%

Percentage jeugdigen in jeugdhulp van het totaal jeugdigen (aantal jeugdigen met een indicatie voor jeugdhulp)

Civision

12%

2018

12%

11%

9%

8%

Kader 2: vitaal oud worden

Het percentage (kwetsbare) ouderen dat (ernstig) eenzaam is, is afgenomen

GGD-monitor

11,5%

2016

13%*

10%

8%

<10%

Percentage jongeren (15- en 16 jarigen) dat laatste 4 weken 5 of meer alcoholische drankjes heeft gedronken bij 1 gelegenheid

GGD E-movo

26%

2015

nvt (eens per 4 jaar)

nvt (eens per 4 jaar)

24%

Kader 3: Bronckhorst inclusief

Percentage WSW-gerechtigden die passend werk hebben (aansluitend bij loonwaarden en mogelijkheden)

eigen systeem/ database

100%

2020

97%

100%

93%**

100%

Percentage WSW-gerechtigden die gedetacheerd zijn bij een bedrijf in de private sector

eigen systeem/ database

76%

2020

77,5%

76%

68%**

76%

Kader 4: zo doen we dat

Het percentage Wmo-verwijzingen naar professionele hulp t.o.v. totaal aantal inwoners is gelijk gebleven.

Civision

2,75%

2018

6%**

2,75%

6%

Percentage overbelaste mantelzorgers t.o.v. totaal aantal mantelzorgers

Onderzoek
Moventem

32%

2016

Geen actuele gegevens

32%

Geen actuele gegevens****

Kader 5: iedereen een stevige basis

Percentage uitstroom van inwoners die volwaardig aan het werk zijn vanuit een uitkeringssituatie

Civision

9%

2018

21%

20,0%

18,2%

25%

Percentage inwoners in een leerwerktraject

Civision

54%

2020

28%

55,0%

57,0%

60%

Hoogte van de schuldenlast bij instroom schuldhulpverlening

Stadsbank/ RIS Inforing

23 k

2019

-30%

10 k

€ 10.775

10 k

* Informatie realisatie 2020 was op basis van coronamonitor VNOG. Hierdoor vergelijking niet volledig zuiver. Realisatie 2021 conform GGD-monitor.

** Aantal zieken en die inmiddels gerevalideerd zijn. Op dit moment is men op zoek naar een geschikte plek voor deze deelnemers.

*** dit heeft te maken met een aantal personen die langdurig ziek zijn en op termijn een WIA uitkering ontvangen op die manier stromen ze uit.

Verder zit deze regeling in een sterfhuisconstructie, waardoor de cijfers snel een ander beeld kunnen geven bij veranderingen.

**** de indicator wordt herzien omdat er geen vergelijkbaar onderzoek voor handen is.

Landelijk vastgestelde indicatoren

Indicator

Bron

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Gelderland 2020

% Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar)

CBS 2020

3,00%

3,00%

3,00%

5,00%

% Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen)

CBS 2020

2,00%

1,00%

1,00%

2,00%

Indicator

Bron

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Gelderland 2020

% Jongeren met delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen)

CBS 2020

0,00%

0,00%

0,00%

1,00%

Indicator

Bron

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Gelderland 2021

Personen met een bijstandsuitkeringen (aantal per 10.000 inwoners)

CBS 2021

141,1

194,7

170,0

349,7

Verwijzingen Halt (aantal per 1.000 inwoners van 12-18 jaar)

Halt 2021

5

5

8

8

% Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)

CBS 2021

12,7%

13,6%

% Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)

CBS 2021

1,5%

1,4%

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (aantal per 10.000 inwoners)

CBS 2021

620

660

660

697

Indicator

Bron

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Gelderland 2020

Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners)

CBS 2020

252,3

237,7

214,9

192,6

Indicator

Bron

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Gelderland 2021

% Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)

CBS 2021

0,30%

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 14-09-2022

Risico's

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Impact financieel (%)

Impact (niet financieel)

Extern - Het uitbreken van een pandemie, moeten prioriteiten worden bijgesteld door verschillende partijen.

Er, door het opschuiven van taken en extra taken, extra inzet van met name VNOG/GGD wordt gegenereerd. Vanuit het Rijk vindt compensatie plaats. Onzeker blijft nog de noodzakelijke maatregelen in de toekomst en of deze ook vergoed worden vanaf 2021.

Financieel - Overschrijding van budgetten.

40%

€ 250.000

1,02%

-

Mens - Een toename van overbelasting van mantelzorgers. Mantelzorgers moeten zwaardere bieden doordat indicaties minder snel worden afgegeven (bijv wmo en wlz).

Mantelzorgers vallen uit door overbelasting. Hierdoor ontstaat een tekort aan mantelzorgers.

Financieel - Mantelzorgers hebben vaker zelf ondersteuning nodig (bv hbh). De inwoner die eerst ondersteund werd door een uitgevallen mantelzorger is nu aangewezen op zorg van een professional.

60%

€ 100.000

<1,00%

-

Meer informatie over de risico's vindt u in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).