iconDeelprogramma 3B DUURZAAMHEID

Portefeuillehouder

Wilko Pelgrom / Emmeke Gosselink

Ambtelijk trekker

Hettie van den Brink

We zetten onze acties voort om in 2030 energieneutraal te zijn, zeker nu weer meer gelden vanuit het Rijk gaan komen. De afvalinzameling en -verwerking doen we zo efficiënt mogelijk, ook hier spelen de hogere productiekosten die we in deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving (2.1.2) noemden. Belangrijk speerpunt zijn de energiebesparende maatregelen die inwoners lagere energielasten geven.

Samen met de ambitie van de coalitie en onze uitwerking daarvan, zijn dit belangrijke aandachtspunten in het komende jaar. Het collegeprogramma bespreken we met uw raad in december 2022 en willen we dan door u laten vastleggen in het herziene programmaplan voor 2023.

Indicatoren

Lokale indicator

Thema duurzaamheid

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Doel 2022

Doel 2026

Percentage besparing energie

CBS/klimaatmonitor

0%

2015

4%

ntb*

10%

25%

Percentage hernieuwbare energie

CBS/klimaatmonitor

4,90%

2017

ntb*

ntb*

15%

45%

Het totaal in percentage van de uitnutting uit fonds stimulering energietransitie Achterhoek

ntb

ntb

Nog niet in werking

Percentage benutte bedrag uit fonds stimulering energietransitie Achterhoek door inwoner Bronckhorst op totaal van benutting

ntb

ntb

Nog niet in werking

* De informatie is nog niet bekend

Thema grondstoffen

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Doel 2025

Aantal kg restafval per inwoner

Circulus Berkel

91 kg

2015

51,3 kg

41 kg

30 kg

Verhouding groente, fruit en keukenafval in de restcontainer

Circulus Berkel

30%

2017

ntb*

Percentage afvalscheiding aan de bron per inwoner

Circulus Berkel

78%

2017

85%

87%

In te zamelen kg PMD per inwoner

Circulus Berkel

30 kg

2017

41,6 kg

43,1 kg

*Dit jaar vindt onderzoek plaats; om die reden geen recente informatie beschikbaar

Landelijk verplichte indicatoren

Indicator

Bron

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Gelderland 2020

Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner)

CBS 2020

68

63

44

106

% Hernieuwbare elektriciteit

RWS 2020

8,3%

10,3%

15,2%

16,4%

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 14-09-2022

Risico's

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Impact financieel (%)

Impact (niet financieel)

Extern - Vernietiging van de omgevingsvergunning; Niet tot stand komen van de subsidiëring via de Stimuleringsregeling Duurzame Energie; Faillissement van de coöperatie.

De inititiefnemer of energiecoöperatie de lening via het Aanjaagfonds duurzame energieopwekking niet meer (volledig) aflossen.

Financieel - Dit risicogevolg hangt af van het aantal deelnemers en de hoogte van de lening.; Niet financieel - Dit kan leiden tot plaatselijke imago schade.

25%

€ 500.000

1,28%

-

Omgeving - Klimaatverandering

Er door de toename van heftige regenbuien wateroverlast ontstaat.

Financieel - Extra kosten door extra uren brandweer/cluster buiten.; Niet financieel - Plaatselijke imagoschade indien niet adequaat wordt gereageerd.

40%

€ 250.000

1,02%

3

Meer informatie over de risico's vindt u in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).