iconOver ons beleid lokale heffingen

We heffen gebonden en ongebonden belastingen

Als gemeente zijn we beperkt in de soorten belastingen die we mogen heffen. Lokale heffingen bestaan uit twee soorten belastingen:

  • Ongebonden belastingen: dit zijn algemene dekkingsmiddelen. Hier staat geen aanwijsbare tegenprestatie tegenover. Besteding is niet gebonden aan een bepaalde taak.
  • Gebonden belastingen: dit zijn geen algemene dekkingsmiddelen. Hier staat wel een aanwijsbare tegenprestatie tegenover. Denk aan leges rijbewijzen, afvalverwijdering of riolering.

De kosten van onze dienstverlening berekenen we door in de tarieven zoals vastgelegd in onze Financiële verordening Bronckhorst. Voor de inzet van ondersteunende diensten (overhead) hebben we bij de gebonden heffingen een opslagpercentage van 73% (2022: 72%) op de ingezette arbeidsuren meegenomen.

We heffen de volgende gemeentelijke belastingen:

Soorten heffingen Bronckhorst

Ongebonden belastingen

Gebonden belastingen

Forensenbelasting (art. 223 Gemeentewet)

Onroerendezaakbelastingen (art. 220 t/m 220i Gemeentewet)

Reclamebelasting (art. 227 Gemeentewet)

Toeristenbelasting (art. 224 Gemeentewet)

Afvalstoffenheffing (art. 15:33 Wet milieubeheer)

Begraafrechten (art. 229 Gemeentewet)

Rioolheffing (art. 228a Gemeentewet)

Leges en rechten (art. 229 Gemeentewet)

De opbrengsten van de gemeentelijke heffingen vallen gedeeltelijk in (deel)programma's (gebonden en ongebonden belastingen) en gedeeltelijk in de algemene dekkingsmiddelen (ongebonden belastingen).

We ontwikkelen de tarieven volgens vaste afspraken

We hebben beleid over lokale belastingen en kwijtschelding. Dit beleid staat in onze belastingverordeningen en beleidsregels. We indexeren de opbrengsten (bijlage 4.3 bij deze begroting).

We stellen de belastingverordeningen vast

De invoering, wijziging of intrekking van lokale heffingen regelen we via de jaarlijks vast te stellen verordeningen. In de begrotingsvergadering legt uw raad daarvoor het beleid (in de programmabegroting) en de tarieven vast. Dit doen we in november 2022.
Een uitzondering zijn de verordeningen voor reclamebelasting (kernen en industrieterrein Zelhem). Hiervoor veranderen de tarieven alleen in een jaar wanneer de ondernemersstichtingen ons daarom vragen. Dat is ook dit jaar niet het geval en komen dus niet in november in de raad.

GBTwente voert de WOZ uit en heft en int de belastingen

De taxatie, heffing, aanslagoplegging en invordering van de gemeentelijke belastingen en de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken doet het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente). Het contract hiervoor loopt tot en met 2025.

In deze tabel leest u de (verwachte) opbrengsten per jaar:

Opbrengsten belastingen en rechten

Werkelijk 2021

Begroot 2022

Begroot 2023

Forensenbelasting

68

65

67

Onroerendezaakbelastingen eigenaren woningen

5.257

5.668

5.838

Onroerendezaakbelastingen eigenaren niet-woningen

1.589

1.570

1.617

Onroerendezaakbelastingen gebruikers niet-woningen

927

960

988

Onroerendezaakbelastingen totaal

7.773

8.198

8.444

Reclamebelasting

140

125

125

Toeristenbelasting

375

260

340

Afvalstoffenheffing

3.919

4.679

3.680

Begraafrechten

162

163

163

Rioolheffing woningen

4.335

3.929

4.052

Rioolheffing niet-woningen

452

431

444

Rioolheffing totaal

4.787

4.360

4.496

Leges titel 1: Algemeen

477

348

358

Leges titel 2: Fysieke leefomgeving

1.425

1.302

1.393

Leges titel 3: Europese dienstenrichtlijn

-

-

-

Leges totaal

1.902

1.650

1.751

19.127

19.500

19.065