iconDeelprogramma 1B TOEGANG EN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN

Portefeuillehouder

Evert Blaauw / Antoon Peppelman

Ambtelijk trekker

Miriam Jansen

We zetten vanuit het lopende beleid in op de ontwikkelingen die we hebben toegelicht in de Perspectiefnota 2023-2026, zoals de zorgen over de kosten en verschraling van vervoer, en de implementatie van de werkwijze vanuit de nieuwe inkoop voor jeugdhulp en Wmo. Daarnaast hebben we extra aandacht voor de stijgende kosten voor het dagelijks leven, en zetten verder in op de ondersteuning van vluchtelingen.

Samen met de ambitie van de coalitie en onze uitwerking daarvan, zijn dit belangrijke aandachtspunten in het nieuwe sociale beleidskader. Het collegeprogramma bespreken we met uw raad in december 2022 en willen we dan door u laten vastleggen in het herziene programmaplan voor 2023.

Indicatoren

Alle indicatoren voor programma 1 zijn opgenomen in deelprogramma 1A.

Risico's

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Impact financieel (%)

Impact (niet financieel)

Extern - Het uitbreken van een pandemie, neemt de vraag naar (acute) zorg toe. Het gaat hierbij om o.a. toename van: - jeugdzorg (o.a. escalatie); - ondersteuning eenzaamheid, depressie en echtscheidingen; - meer meldingen "Veilig Thuis".

Er budgetoverschrijdingen komen op de budgetten in de gezondheidszorg, WMO, jeugdzorg en acute zorg. Het gaat hier vaak om "open einde" regelingen.

Financieel - Er financiële tekorten ontstaan binnen het Sociaal Domein.

50%

€ 1.000.000

5,08%

-

Organisatie - Toename van het aantal jeugdigen met jeugdhulp en een toename van de complexiteit; Organisatie - Open einde regelingen in de jeugdhulp en Wmo.; Omgeving - Dubbele vergrijzing inwoners Bronckhorst.

De uitgaven voor de Wmo en voor Jeugdhulp zijn hoger dan is gebudgetteerd voor een jaar. Met het vaststellen van de begroting wordt besloten een egalisatiereserve te creëren. Bij de kwantificering van dit risico is nog geen rekening gehouden met een egalisatiereserve.

Financieel - Financieel tekort in de begroting.

50%

€ 900.000

4,60%

-

Extern - Het uitbreken van een pandemie, moeten prioriteiten worden bijgesteld door verschillende partijen.

De transformatie in het sociaal domein wordt niet of niet tijdig gerealiseerd (effecten beleidskader). We hebben geconstateerd dat dit risico zich al heeft gemanifesteerd voor wat betreft het inkooptraject. Hierop hebben we in de 2e tussenrapportage 2020 en de begroting 2021 informatie opgenomen. Ondanks dat we nu zaken scherp in beeld houden en snel proberen bij te sturen, blijft de transformatie veel omvattend en kennen we veel afhankelijkheden (derde partijen qua contacten en overleggen). Hierdoor blijft de kans op dit risico in de toekomst.

Financieel - ; Niet financieel - Dit kan leiden tot regionale imagoschade.

30%

€ 500.000

3,06%

4

Extern - Het uitbreken van een pandemie, leidt tot een economische recessie met mogelijke faillissementen.

Onder de TOZO vallende verstrekte kredieten niet of niet volledig worden terugbetaald.

Financieel - Er financiële tekorten ontstaan.

20%

€ 708.000

1,45%

-

Extern - Het uitbreken van een pandemie, ontstaat een economische recessie met mogelijke ontslagen en faillissementen.

Sterke instroom en vertraagde uitstroom bijstandsgerechtigden (Participatiewet).

Financieel - Er een reële kans bestaat dat er meer gebruik wordt van de uitkeringen levensonderhoud op grond van de Participatiewet.

35%

€ 350.000

1,25%

-

Meer informatie over de risico's vindt u in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).