iconEen overzicht van onze dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Overzicht

Rekening 2021

Begroting 2022 (na wijziging)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Onvoorziene uitgaven (A)

123

123

123

123

Lokale heffingen

Onroerendezaakbelastingen woningen

5.257

5.668

5.838

5.838

5.838

5.838

Onroerendezaakbelastingen eigenaren niet-woningen

1.589

1.570

1.617

1.617

1.617

1.617

Onroerendezaakbelastingen gebruikers niet-woningen

927

960

988

988

988

988

Forensenbelasting

68

65

67

67

67

67

Reclamebelasting

140

125

125

125

125

125

Toeristenbelasting

375

260

340

340

340

340

Lokale heffingen (B)

8.357

8.648

8.976

8.976

8.976

8.976

Algemene uitkering

58.052

57.534

62.330

63.341

64.590

59.246

Algemene uitkering (C)

58.052

57.534

62.330

63.341

64.590

59.246

Dividend / winstuitkering

BNG

131

165

120

120

120

120

Vitens

-

-

-

-

-

-

Alliander

370

394

355

355

355

355

Dividend (D)

501

559

475

475

475

475

Overige algemene dekkingsmiddelen (E)

160

1.217

3.280

1.396

1.396

2.196

Saldo financieringsfunctie (F)

-42

101

41

92

132

195

Totaal dekkingsmiddelen (A t/m F)

67.028

68.058

75.225

74.403

75.692

71.211

We leggen uit hoe we aan onze dekkingsmiddelen komen

We gebruiken de financiële middelen voor onze maatschappelijke doelen en voor onze verantwoordelijkheden richting onze inwoners. We lichten ze hieronder toe.

Onvoorziene uitgaven

De begroting kent een post voor onvoorziene uitgaven. In de Financiële verordening Bronckhorst is dit budget één-op-één gesteld met het aantal inwoners. We gebruiken dit (€ 3,50 per inwoner) om eenmalige kosten te dekken die voldoen aan de drie 'O-criteria': onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar. Hulpmiddel is voor ons de Risico-impactanalyse. Daarmee volgen we nu de mogelijke effecten en risico's van corona en oorlog, belangrijke aandachtspunten voor de komende jaren waar het gaat om onvoorziene uitgaven.

Lokale heffingen

Deze baten betalen onze inwoners. Begraafrechten, riool- en afvalstoffenheffing staan er niet bij, de opbrengsten hiervan zijn bedoeld voor 100% kostendekkendheid voor die diensten. De toeristenbelasting en de reclamebelasting zetten we in voor toeristische uitgaven (toeristenbelasting) en subsidie aan ondernemersverenigingen (reclamebelasting) binnen deelprogramma 3A Economie (2.1.3). Over de lokale heffingen leest u meer in de paragraaf Lokale heffingen (2.2.1).

Algemene uitkering

De Algemene uitkering uit het Gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten. Voor de Algemene uitkering geldt volledige bestedingsvrijheid, eventuele labelingen van budgetten hierbinnen maken we zelf. De cijfers in deze programmabegroting geven de stand van de Algemene uitkering na de Meicirculaire 2022. Met het risico dat dit scenario toch geen waarheid wordt, houden we rekening in de risicoparagraaf (2.2.2).

In het onderstaande overzicht ziet u de ontwikkeling van de Algemene uitkering. Dit nemen we als gegeven mee in de begrotingsopstelling 2023-2026.

Ontwikkeling Algemene uitkering totaal

2023

2024

2025

2026

Programmabegroting 2022-2025

52.588.282

52.044.569

52.006.849

53.076.248

Effecten Septembercirculaire 2021

958.343

951.344

1.069.399

1.069.399

Effecten Decembercirculaire 2021

204.130

205.488

205.488

205.488

Effecten Maartbrief 2022

2.320.000

3.585.000

4.170.000

1.430.000

Verwerkt in Perspectiefnota 2023-2026

56.070.755

56.786.401

57.451.736

55.781.135

Effecten Meicirculaire 2022

6.259.003

6.554.849

7.138.527

3.465.059

Omvang in Programmabegroting 2022

62.329.758

63.341.250

64.590.263

59.246.194

+ = vergroting financiële ruimte; - = verkleining financiële ruimte

Het effect van de Algemene uitkering op de begrotingsruimte is als volgt:

Ontwikkeling vrije ruimte in circulaires Algemene uitkering

2023

2024

2025

2026

Effecten Septembercirculaire 2021

958

951

1.069

1.069

Effecten Decembercirculaire 2021

204

205

205

205

Effecten Maartbrief 2022

2.320

3.585

4.170

1.430

Effecten Meicirculaire 2022 (bovenop Maartbrief)

4.913

5.314

5.995

3.391

Ontwikkeling mei 2020 - mei 2021

8.395

10.056

11.440

6.096

+ = vergroting financiële ruimte; - = verkleining financiële ruimte

Van het bedrag 'onder aan de streep' gebruiken we een groot gedeelte voor de bestaande kosten (verhoging of verlaging). Daarover hebben we u geïnformeerd in juli 2022. Het resultaat vormt begrotingsruimte of - tekort en dat vermelden we bij de financiële positie, een paar aanpassingen in bestaande budgetten (3.3.1).

Dividend / winstuitkering

We nemen deel in acht bedrijven. Van twee bedrijven (Alliander en BNG) ontvangen we dividend. Meer hierover staat in de paragraaf Verbonden partijen (2.2.6).

Overige algemene dekkingsmiddelen

Onder deze noemer hebben we twee stelposten staan. We weten dat de besteding komt, maar niet binnen welk taakveld dat zal zijn. Het gaat om de volgende budgetreserveringen:

  • het flexibele formatiebudget (€ 1,3 mln). Dit bestaat uit inhuur en nog niet aan taakvelden toegerekende vacatures;
  • de reserveringen voor nieuw beleid vanuit de Perspectiefnota (€ 368.000) en de bijdrage vanuit de Algemene uitkering vanwege Jeugdzorg (€ 1,9 mln). Over de reserveringen bij de Algemene uitkering informeren we u altijd in de actieve informatievoorziening over die uitkering.

Saldo financieringsfunctie

Over de rente-effecten van ons financieringsbeleid leest u meer in de paragraaf Financiering (2.2.4).