iconOverhead

MR_R Stortingen en onttrekkingen reserves

Lasten

Baten

Saldo

0-10 Mutaties reserves

-

822

-822

Totaal

-

822

-822