iconBaten en lasten 2023 per programma

Baten en lasten 2023

Baten

Lasten

Saldo

Programma

Programma 1 Zorg en ondersteuning

6.313

37.075

-30.762

1A Vitale inwoners en samenleving

6

3.400

-3.394

1B Toegang en individuele voorzieningen

6.307

33.675

-27.368

Programma 2 Wonen en leefomgeving

9.261

27.971

-18.711

2A Passend wonen

3.088

2.120

968

2B Aantrekkelijke leefomgeving

6.172

25.851

-19.678

Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling

4.451

6.058

-1.607

3A Economie

421

1.297

-876

3B Duurzaamheid

4.030

4.762

-732

Programma 4 Bestuur

355

3.473

-3.119

4A Besturen

355

3.473

-3.119

Totaal programma's

20.379

74.578

-54.199

Algemene dekkingsmiddelen

- Lokale heffingen

8.569

551

8.018

- Algemene uitkering

62.330

-

62.330

- Dividenden

475

4

471

- Saldo financieringsfunctie

695

654

41

- Overige algemene dekkingsmiddelen

20

3.300

-3.280

Totaal algemene dekkingsmiddelen

72.089

4.509

67.580

Overhead

230

11.355

-11.124

Heffing VPB

-

-

-

Onvoorzien

-

123

-123

Saldo van baten en lasten

92.698

90.564

2.134

Toevoeging aan reserves

-

-

-

Onttrekking aan reserves

822

-

822

Geraamd resultaat 2023

93.520

90.564

2.956

+ = overschot; - = tekort

De wijzigingen in onze reserves (Algemene reserve en bestemmingsreserves) geven we hieronder per reserve weer:

Gebruik van (bestemmings)reserves

Omschrijving

Onttrekking

Toevoeging

Programmabegroting:

Algemene reserve

-

Bestemmingsreserve Investeringsagenda kapitaallasten

72

Bestemmingsreserve Investeringsagenda bijdragen ineens

400

Bestemmingsreserve derving Nuondividend

172

Bestemmingsreserve gemeentehuis

177

Totaal

822

-

Per saldo onttrekking

822

We hebben drie bijzondere (bestemmings)reserves

In het overzicht van het gebruik van de reserves noemen we de bestemmingsreserve Investeringsagenda kapitaallasten en Investeringsagenda bijdragen ineens. Daarvan geven we jaarlijks op een vaste plek (De Investeringsagenda) een beeld van de opgaves die we hiervoor in het lopende jaar hebben. Voor alle opgaves geven we de voorkeur aan dekking van de kosten binnen de jaarlijkse budgetten. Wat we tenslotte toch nodig hebben van reserves, leggen we u in afzonderlijke raadsvoorstellen ter instemming voor. Daarnaast hebben we de bestemmingsreserve Zorg en ondersteuning voor drie onvoorspelbaarheden binnen het sociaal domein (gebruik Jeugdhulp, Wmo en Participatie). Wat we hiervoor nodig hebben van reserves, verwerken we in tussenrapportages en de jaarstukken. In de jaarstukken geven we een totaaloverzicht van de genomen besluiten in dat jaar.