iconOverzicht berekening aandeel EMU-saldo

Om als Nederlandse overheid te voldoen aan Europese begrotingsregels moet het begrotingstekort (EMU-saldo) van Nederland beneden de grenswaarde blijven van 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Het EMU-saldo van de decentrale overheden telt hierin mee voor 0,4%. Het Rijk heeft geen onderverdeling vastgesteld naar gemeenten, provincies en waterschappen. Het voldoen aan de grenswaarde van 0,4% is een inspanningsverplichting. Een eventuele overschrijding van het toegestane EMU-tekort leidt niet tot een sanctie.

In 2023 en 2026 overschrijden we de norm. In die jaren investeren we in de materiële vaste activa. We starten met de bouw van de VO-school in Vorden (2023), de uitvoering van het onderwijshuisvestingsplan (IHP) en de grote investeringen in sportaccommodaties, leefbaarheid en reconstructies bedrijventerreinen (2026).

Berekening EMU-saldo

2023

2024

2025

2026

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

+

2.134

3.760

5.361

-342

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

+

2.889

3.207

3.211

3.185

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

+

1.885

1.708

1.613

1.557

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

-

18.732

2.540

2.024

18.853

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

+

272

293

316

329

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

+

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

-

8

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord

+

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

-

1.009

1.311

1.132

504

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

-

155

5

5

117

11

Verkoop effecten:

11a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

nee

nee

nee

nee

11b

Zo ja wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst op de exploitatie?

-

Berekening EMU - saldo

-12.716

5.113

7.339

-14.744

+ = ruimte binnen norm; - = overschrijding van norm