iconOver de gebonden heffingen

De gebonden heffingen zijn:

  • afvalstoffenheffing;
  • begraafrechten;
  • rioolheffing;
  • leges en rechten.

Afvalstoffenheffing

Het is onze taak om afvalstoffen van particuliere huishoudens in te zamelen. Dat staat in de Wet milieubeheer. De kosten van de inzameling en verwerking van afvalstoffen betalen we uit de afvalstoffenheffing. Inwoners moeten de afvalstoffenheffing betalen, ook als ze geen afval voor inzameling aanbieden. We mogen zelf de grondslag bepalen voor de berekening van afvalstoffenheffing, maar we moeten deze keuze wel vastleggen.

In deze tabel ziet u hoe we de kosten dekken:

Kostendekkingsplan

Afvalstoffenheffing

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten afval (7.3)

2.914

3.253

3.252

Baten afval (7.3)

440

357

286

Netto kosten taakveld (7.3)

2.474

2.895

2.966

Toe te rekenen lasten

768

838

864

Overhead (0.4)

148

169

179

Verkeer en wegen (2.1)

80

81

81

BTW

541

589

604

Totale lasten

3.242

3.734

3.830

Opbrengst heffingen

3.919

3.734

3.680

Dekkingspercentage

121%

100%

96%

We geven € 150.000 terug aan de gebruikers

De kosten zitten vooral in het daadwerkelijk inzamelen en verwerken van het huishoudelijke afval. Ook het scheiden van afval en het recyclen ervan valt hieronder. Circulus-Berkel BV voert de inzameling en verwerking van afval uit voor Bronckhorst. De invordering van de afvalstoffenheffing doet GBTwente voor ons. We hebben rekening gehouden met de teruggave van € 150.000 volgens de raadsmotie over teruggave van het overschot afvalstoffenheffing 2021 in de raadsvergadering van 22 juni 2022 (behandeling Jaarstukken 2021).

Voor de kosten geldt daarnaast:

  • We hebben de kosten verhoogd met de inflatie.
  • Afval valt onder deelprogramma 3B Duurzaamheid (2.1.3).

Welke ontwikkelingen zien we?

De afvalinzameling en -verwerking voeren we weer kostendekkend uit

De jaren van achterblijvende inkomsten hebben we achter ons gelaten. De uitdaging blijft om de kosten te verminderen. Zowel vanuit ons doel om de afvalstromen te verkleinen als om de steeds stijgende kosten van Circulus Berkel op te vangen.

Begraafrechten

Deze rechten bestaan uit een vergoeding voor het gebruik van de begraafplaatsen en een vergoeding voor diensten van de gemeente. Dit heffen we volgens de Verordening begraafrechten.

In deze tabel ziet u hoe we de kosten dekken:

Kostendekkingsplan

Begraafplaatsen

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten begraafplaatsen en crematoria (7.5)

455

485

527

Baten begraafplaatsen en crematoria (7.5)

387

399

426

Netto kosten taakveld (7.5)

68

86

100

Toe te rekenen lasten

124

147

127

Overhead (0.4)

124

147

127

Totale lasten

192

233

227

Opbrengst heffingen

162

163

163

Dekkingspercentage

84%

70%

72%

Voor deze kosten geldt:

  • De kosten zijn voor het beheer, de uit te voeren diensten en het onderhoud van de begraafplaatsen.
  • We hebben de kosten en de tarieven verhoogd met de inflatie.
  • Begraven en gravenonderhoud vallen onder deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving (2.1.2).

Welke ontwikkelingen zien we?

De kostendekkendheid houden we met 72% in 2023 boven het minimum van 50%

We doen geen onderzoeken naar efficiënter gebruik van begraafplaatsen omdat we dan de emotiebeleving op de begraafplaatsen aantasten. Wanneer de opbrengst van begraven en begraafplaatsonderhoud minimaal 50% van de jaarlijkse kosten dekt, vinden we dat prima.

Rioolheffing

De gemeente zorgt voor het afvoeren van huishoudelijke afvalwater en regenwater en heeft ook de zorgplicht voor het grondwater. In de rioolheffing worden de kosten doorgerekend die verbonden zijn aan het in stand houden van het gemeentelijk rioleringsstelsel. Voor het berekenen van de rioolheffing volgen we het kostendekkingsplan van het 'Watertakenplan Olburgen 2018 - 2022' (WTPO). We hanteren één rioolheffing voor alle watertaken.

In deze tabel ziet u hoe we de kosten dekken:

Kostendekkingsplan

Rioolheffing

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten riolering (7.2)

3.821

3.413

3.496

Baten riolering (7.2)

-

-

-

Netto kosten taakveld (7.2)

3.821

3.413

3.496

Toe te rekenen lasten

976

947

1.000

Overhead (0.4)

274

338

371

Verkeer en wegen (2.1)

23

23

24

BTW

679

585

606

Totale lasten

4.797

4.360

4.496

Opbrengst heffingen woningen

4.335

3.929

4.052

Opbrengst heffingen niet-woningen

452

431

444

Opbrengst heffingen

4.787

4.360

4.496

Dekkingspercentage

100%

100%

100%

We voeren onze taken uit voor afvalwater, hemelwater en grondwater

De kosten zitten vooral in het nakomen van onze gemeentelijke watertaken op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater. Zo passen we wegen en straten zo aan dat het hemelwater bij hevige regenval vertraagd kan afvloeien en geven subsidie aan inwoners voor het afkoppelen van regenwater. Dit voorkomt overbelasting van de riolering.

Voor deze kosten geldt daarnaast:

Welke ontwikkelingen zien we?

We werken met een nieuw 'Watertakenplan'

In 2022 vernieuwden we het 'Watertakenplan'. Dat voeren we in 2023 uit. Wat dit plan betekent voor de rioolheffing volgt een jaar later. Meer over riolering leest u in deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving (2.1.2).

Leges en rechten voor taken en diensten van de gemeente

De leges en tarieven van de diverse rechten brengen we in rekening voor de taken en diensten die we als gemeente uitvoeren. De opbrengsten mogen de kosten niet overstijgen. Voor een aantal tarieven stelt het Rijk een maximum vast, bijvoorbeeld voor de leges voor reisdocumenten en voor de leges voor akten.

We mogen kruissubsidiëring toepassen

De kosten voor de individuele diensten zijn moeilijk te bepalen. Daarom mag een gemeente een kostendekkendheid per dienst of per samenhangende groep van diensten nastreven. We moeten daarin wel een consequente lijn volgen. Zo kunnen we kruissubsidiëring toepassen.

Kruissubsidiëring betekent: we verhogen de tarieven van leges voor sommige diensten om daarmee de tarieven voor andere diensten laag te kunnen houden. Dit mag niet in strijd met de wet zijn.

We dekken de kosten per groep gelijksoortige producten

Dit noemen we de kostendekkendheid. De leges zijn in de tarieventabel van de legesverordening ingedeeld in drie titels:

1. Algemene dienstverlening.

2. Dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning.

3. Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn.

In deze paragraaf ziet u de kostendekkendheid per titel. Bij de belastingvoorstellen laten we voor de legesverordening het kostendekkingsplan per product van de Legesverordening (recht) zien. De kosten en opbrengsten houden we niet bij op het niveau van een recht, maar op het niveau van een grotere activiteit binnen een titel. Niet alle rechten kunnen we dus een waarde geven.

Kostendekkingsplan

Legesverordening

Lasten taakvelden

Overhead

Totale lasten

Heffing

Andere inkomsten

Totale baten

Kosten dekkendheid

Totaal titel 1 Algemene dienstverlening

1.103

625

1.728

358

-

358

21%

Totaal titel 2 Dienstverlening Fysieke leefomgeving

2.622

1.671

4.294

1.393

13

1.406

33%

Totaal titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

-

-

-

-

-

-

0%

Totaal legesverordening

3.726

2.296

6.022

1.751

13

1.764

29%

Uit het bovenstaande overzicht wordt duidelijk dat de kosten niet gedekt worden door de opbrengsten. In 2022 was de dekking 29%, in 2023 ook.

Welke ontwikkelingen zien we?

Met de Omgevingswet veranderen de grondslagen voor de legestarieven in titel 2

Volgens de laatste berichten treedt de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking. Dan gelden binnen titel 2 van de legesverordening ook andere heffingsgrondslagen. In deze programmabegroting zit geen tariefstructuur volgens de Omgevingswet, maar gebruiken we de bestaande titel 2. Die stelt u op 3 november 2022 vast bij de belastingvoorstellen 2023. De nieuwe legesstructuur volgens de Omgevingswet vraagt om beleidskeuzes die we u afzonderlijk voorleggen.