iconWe hebben de risico's in beeld

De financiële positie van Bronckhorst is gezond. Natuurlijk kijken we jaarlijks of maatregelen nodig zijn om de dynamische wereld van de Algemene uitkering of nieuwe uitvoeringseisen te kunnen invullen. Risicomanagement heeft onze blijvende aandacht. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2) hebt u hierover meer kunnen lezen.

In het begrotingsbeeld voor 2023-2026 zitten twee belangrijke aannames:

  • Dat de kosten voor de Jeugdzorg de daling volgen zoals geschetst door het Rijk in de Meicirculaire 2022. Het Rijk gebruikt daarvoor de demografische informatie over de jeugd in Bronckhorst.
  • De Investeringsagenda verloopt voor de komende jaren via jaarlijkse kapitaallasten (met investeringen in eigen bezittingen) en bevat daarvoor vanaf 2026 alle lasten.

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing staan dus de belangrijkste risico's genoemd, maar we richten ons nu vooral op de ontwikkelingen binnen het sociaal domein (deelprogramma 1B Toegang en individuele voorzieningen) en de toekomstige opgaven (Investeringsagenda).