iconWat mag het kosten

Programma 1 Zorg en ondersteuning

Rekening 2021

Begroting 2022 na wijz.

2023

2024

2025

2026

Lasten:

1A Vitale inwoners en samenleving

3.023

3.211

3.400

3.403

3.411

3.413

1B Toegang tot passende voorzieningen

36.971

34.632

33.675

33.664

33.621

33.605

Totaal lasten:

39.994

37.844

37.075

37.067

37.032

37.019

Baten:

1A Vitale inwoners en samenleving

62

6

6

6

6

6

1B Toegang tot passende voorzieningen

8.597

6.517

6.307

6.272

6.507

6.509

Totaal baten:

8.660

6.523

6.313

6.279

6.513

6.515

Saldo

1A Vitale inwoners en samenleving

-2.961

-3.205

-3.394

-3.397

-3.405

-3.407

1B Toegang tot passende voorzieningen

-28.374

-28.116

-27.368

-27.392

-27.114

-27.097

Saldo totaal

-31.334

-31.321

-30.762

-30.789

-30.519

-30.504

Financiële ontwikkelingen

1A VITALE INWONERS EN SAMENLEVING

Verschil 2023/2022

V / N

6-1 Samenkracht en burgerparticipatie

-74

N

7-1 Volksgezondheid

-115

N

Totaal 1A

-189

N

1B TOEGANG EN INDIVIDUELE VOORZIENINGEN

Verschil 2023/2022

V / N

6-2 Wijkteams

-17

N

6-3 Inkomensregelingen

-41

N

6-4 Begeleide participatie

-8

N

6-5 Arbeidsparticipatie

67

V

6-6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-81

N

6-71 Maatwerk dienstverlening 18+

-270

N

6-71a Huishoudelijke hulp (WMO)

6-71b Begeleiding (WMO)

6-71c Dagbesteding (WMO)

6-71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

6-72 Maatwerk dienstverlening 18-

712

V

6-72a Jeugdhulp begeleiding

6-72b Jeugdhulp behandeling

6-72c Jeugdhulp dagbesteding

6-72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

6-73a Pleegzorg

6-73b Gezinsgericht

6-73c Jeugdhulp met verblijf overig

6-74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

6-74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

6-74c Gesloten plaatsing

6-81 Geëscaleerde zorg 18+

390

V

6-81a Beschermd wonen (WMO)

6-81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

6-82 Geëscaleerde zorg 18-

-3

N

6-82a Jeugdbescherming

6-82b Jeugdreclassering

Totaal 1B

748

V

Een toelichting op de financiële ontwikkelingen geven we in de taakveldenbegroting. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming 2022 na wijziging en raming 2023. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.

Nieuw beleid

Deel
progr.

Omschrijving, bedragen in €

2023

2024

2025

2026

Nieuw beleid volgens perspectiefnota

1B

Regionale inkoop zorg

-1.000

-1.000

-1.000

-1.000

1B

1B Hulp bij Huishouden tariefwijziging

-445

-445

-445

-445

1B

Vervallen provinciale bijdrage ZOOV

-108

-142

-142

-142

1B

Uitvoering WSW

-409

-409

-409

-409

1B

Participatiewet

445

445

445

445

1B

Kosten CAO Zorg

-193

-189

-189

-189

Totaal nieuw beleid volgens perspectiefnota

-1.710

-1.740

-1.740

-1.740

Aanvulling Programmabegroting 2023

Geen bijzonderheden

Aanvulling in Programmabegroting 2023-2026

-

-

-

-

Totaal structureel

-1.710

-1.740

-1.740

-1.740

Totaal incidenteel

-

-

-

-

Saldo

-1.710

-1.740

-1.740

-1.740

+ = extra inzet van middelen; - = minder inzet van middelen

Investeringsplan

Voor dit programma zijn geen nieuwe investeringen benoemd.

Dekking projectkosten uit reserves

Voor dit programma zetten we geen reserves in.