iconToelichting activa

Vaste activa

Onder de materiële vaste activa zetten we de investeringen met een economisch nut en de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. De financiële vaste activa zijn kapitaalverstrekkingen en uitgeleende gelden aan verbonden partijen en overige leningen, waaronder duurzaamheidsleningen en de personeelshypotheken.
Investeringen hebben een economisch nut wanneer ze verhandelbaar zijn, kunnen bijdragen aan het realiseren van opbrengsten of verkoopbaar zijn. De investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn alle materiële investeringen, die niet vallen onder investeringen met een economisch nut. Sinds 2017 activeren we ook deze investeringen. Voorbeelden hiervan zijn onze wegen, bruggen en openbaar groen.

Ontwikkeling vaste activa

Voor de bepaling en weergave van onze vaste activa in deze programmabegroting nemen we de geraamde investeringen vanuit de beschikbare kredieten tot en met 2022, het investeringsplan 2023-2026 en de investeringen voor de Investeringsagenda mee. De geraamde investeringen en de kapitaallasten daarvan staan in de programma's (2.1) en de financiële begroting (3.1.2) genoemd. De kapitaallasten van die investeringen verwerken we in de ramingen van de programma’s. Vervangingsinvesteringen in riolering en afval komen ten laste van de hiervoor gevormde voorziening. Op basis van de Investeringsagenda, het vervangingsplan en de beschikbare kredieten tot en met 2022 investeren we de komende jaren in totaal € 42 mln.

Bij de financiële activa hebben we de aflossingen van leningen verwerkt.

Vlottende activa

Onder de vlottende activa zetten we onze bezittingen die 'vlot' (binnen een jaar) weer weg zijn of in geld omgezet kunnen worden. Daarmee staan vlottende activa eigenlijk recht tegenover de vaste activa die langer dan een jaar in ons bezit zijn.

Voorraden kavels

De beschikbare kavels worden verkocht. De gepresenteerde waarde heeft betrekking op de restwaarde van de Gebiedsontwikkeling Zelhem. Hier tegenover staat een voorziening.

Rekening-courantverhouding met het Rijk

De rekening-courantverhouding geeft het financieringsoverschot weer. Die moeten we beleggen als schatkistbankieren bij het Rijk. Door de investeringen, de uitvoering van de Investeringsagenda en het gebruik van de Algemene reserve, bestemmingsreserves en voorzieningen loopt dat financieringsoverschot terug en verwachten we te gaan lenen vanaf 2023 (aantrekken financieringsmiddelen).

Vorderingen op openbare lichamen, overige vorderingen, liquide middelen en overlopende activa

Voor deze balans nemen we voor deze posten een stelpost op. De cijfers leiden we af uit de laatst bekende Jaarstukken (2021).