iconGrondbeleid

Bronckhorst voert een faciliterend grondbeleid. Dit betekent dat we alleen grond of vastgoed aankopen als daarvoor een specifiek beleidsdoel is. En als maatschappelijke organisaties of marktpartijen dit niet kunnen realiseren. In deze paragraaf benoemen we waar we een taak voor Bronckhorst zien en waar niet.

Wij willen de beleidsdoelen voor wonen en het vestigen van bedrijven bereiken

Binnen ons faciliterende grondbeleid willen we de ruimtelijke plannen realiseren die in de Woonvisie 2019-2025 en het Regionaal Programma Werklocaties Achterhoek 2019-2023 (RPWA) staan. We werken hierbij samen met private initiatiefnemers en maatschappelijke partners, zoals woningbouwcorporaties..

We vernieuwen ons omgevingsbeleid

We stellen een omgevingsvisie op, als onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. Ambitie is om bij het omgevingsbeleid ons meer te richten op uitvoering. Ons grondbeleid kan ons hierbij helpen. Daarvoor leggen we uw raad een geactualiseerde ‘Nota Grondbeleid 2023-2026’ ter vaststelling voor. En stelt uw raad de 'Nota investeringen kwaliteit leefomgeving' (voorheen Nota bovenwijkse voorzieningen) vast. Dit met bijbehorende projectenlijst en in lijn met de vernieuwing van ons omgevingsbeleid voor de invoering van de Omgevingswet.

We kijken welke grondtransacties nodig zijn

  • We ontwikkelen vijf uitbreidingslocaties voor woningbouw. We willen woningbouw in alle kernen en het bijbehorende buitengebied. Behalve uitbreiding is er nog steeds ruimte voor inbreiding. Inbreidingsinitiatieven zullen op eigen merites beoordeeld worden.
  • We stoten vrijgekomen maatschappelijk vastgoed af en we zorgen ervoor dat deze gebouwen of percelen opnieuw gebruikt worden (waaronder de locaties van de Vordering, het Hoge en Nieuwstad in Vorden).
  • We blazen bedrijventerreinen nieuw leven in. Bij het revitaliseren van bedrijventerreinen onderzoeken we vooral de mogelijkheid om dienst- en/of bedrijfswoningen aan de terreinen te onttrekken.
  • We leveren de laatste drie bedrijfskavels op de bedrijventerreinen op.
  • We ondersteunen de revitaliseringsopgave op het Industriepark in Zelhem door oude bedrijfsgebouwen aan te kopen en om te zetten naar bruikbare nieuwe bouwkavels.
  • We voeren het RPW uit door de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen te stimuleren en te realiseren op percelen in ons eigendom. Waar nodig ondersteunen we ontwikkelingen met nieuwe grondtransacties.

Lopende grondexploitaties

In Bronckhorst hebben we geen lopende grondexploitaties meer. Wel verwachten we nog inkomsten uit bouwgrondverkopen van de bedrijventerreinen, namelijk € 379.000 in 2023.

Van de verkoop van vrijkomend maatschappelijk vastgoed zoals schoolgebouwen en multifunctionele accommodaties gaan de opbrengsten naar de nieuwbouw van de VO-school en de multifunctionele accommodatie in Keijenborg. Daarom nemen we die opbrengsten hier niet op.

Voor de rest kennen we alleen gebiedsprocessen. Die herinrichting van leefgebieden beschrijven we in deelprogramma 3A Economie (2.1.3).

Budgetten

We verwachten dat we op de verschillende bedrijventerreinen de laatste kavels verkopen. Daarvan bedraagt het nettoresultaat € 130.000 (in 2023). De verkopen van vrijgekomen objecten levert tot 2024, na aftrek van de boekwaarden en gelabelde bijdragen voor de nieuwbouwplannen in Vorden en Keijenborg, een nettoresultaat van € 0,9 mln op.