iconInleiding

Voor u ligt de programmabegroting voor 2023-2026. Het betreft een uitwerking van de beleidsarme perspectiefnota die u in juni heeft vastgesteld. In de perspectiefnota beschreven we de werkzaamheden en budgetten voor 2023. Het betreft een voortzetting van het bestaande beleid onder de veranderde omstandigheden door inflatie, grondstoffengebrek en oorlog.
Het bevat geen extra voorstellen op de uitwerking van uw raadsmotie over daling van de afvalstoffenheffing na. De verlaging van het vastrecht van de afvalstoffenheffing maakt onderdeel uit van deze begroting, want dit is uitvoering bestaand beleid en besluiten.

Coalitieakkoord 'Bouwen aan een dienstbaar, leefbaar en sociaal Bronckhorst'

Op 23 juni besprak u ons coalitieakkoord 'Bouwen aan een dienstbaar, leefbaar en sociaal Bronckhorst'. Dit werken we uit in een collegeprogramma. Wat dit voor 2023 betekent, leggen we vast in het Programmaplan 2023, wat de 1e begrotingswijziging 2023 voor de Programmabegroting 2023-2026 vormt. In het collegeprogramma liggen voor ons de prioriteiten voor de komende jaren vast en die bespreken we met u in de raadsvergadering van 21 december 2022.

We hebben een risicobuffer voor de zorgkosten

Het laat zich moeilijk voorspellen hoe hoog de zorgkosten de komende jaren zijn. Daarvoor hebben we de egalisatiereserve 'Openeinde regelingen Zorg en ondersteuning'. Daarmee vangen we prijs- en hoeveelheidsverschillen op voor Wmo, Jeugdzorg en arbeidsparticipatie. Begin 2022 hebben we € 1,7 mln gereserveerd. Bij deze begroting vergroten we dat niet. We komen met een nieuw beleidskader sociaal domein.

We gaan voor een sluitende meerjarenbegroting

In de Perspectiefnota 2023-2026 zagen we dat we de komende jaren begrotingsruimte krijgen voor nieuwe plannen. De Meicirculaire 2022 vergroot de ruimte voor de komende jaren met circa € 5 mln jaarlijks. Deze verhoging is ook bedoeld voor de hoge inflatie waarvoor we staan.

In onderstaande tabel geven we u een beeld van de financiële ontwikkelingen tussen het vaststellen van de perspectiefnota en het aanbieden van deze (beleidsarme) begroting. Zo ziet u de verwerking van de 1e tussenrapportage 2022, zoals die door uw raad in november 2021 is vastgesteld, voor de planperiode 2023-2026. De andere ontwikkelingen lichten we toe in de financiële begroting (3.3.1).

Ontwikkeling financiële positie

2023

2024

2025

2026

Beeld bij Perspectiefnota 2023-2026

1.349

910

1.480

-1.427

1e tussenrapportage 2022

-436

-70

-55

231

Indexering prijzen

200

194

194

194

Indexering salarissen

-815

-795

-795

-795

Extra Algemene uitkering (bedrag boven Maartbrief 2022)

2.387

4.702

5.631

2.246

Investeringslasten

449

46

90

21

Bijdragen samenwerkingsverbanden

-177

-192

-210

-228

Aanpassingen programmabegroting 2023-2026

2.043

3.955

4.910

1.438

Begrotingsruimte Programmabegroting 2023

2.956

4.795

6.335

243

+ = begrotingsoverschot; - = begrotingstekort

De uitgaven en inkomsten in beelden

U ziet hieronder waaraan we de middelen besteden in 2023 en waar de middelen vandaan komen.

De uitgaven en inkomsten in vogelvlucht

In onderstaand overzicht ziet u in vogelvlucht wat de inkomsten en uitgaven zijn. Deze zijn niet één op één te vergelijken met de diagrammen. De cijfers komen overeen, maar de indeling is gericht op de meest herkenbare inkomstenbronnen en uitgaven. Daarnaast is onder de uitgaven van Bestuur 'organisatie' opgenomen, dit is de overhead van onze gemeente.