iconOns beleid voor overhead

Portefeuillehouder

Marianne Besselink

Ambtelijk trekker

Miriam Jansen

Maatschappelijk doel

  • Goed werkgeverschap
  • Creatief werken binnen de wettelijke mogelijkheden
  • Financieel gezonde gemeente zijn
  • Raad faciliteren in kaderstellende en controlerende rol

Indicatoren

Lokale indicatoren

We hebben geen lokale indicatoren vastgesteld.

Landelijk vastgestelde indicatoren

Landelijk vastgestelde indicatoren

Bron

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Begroot 2022

Begroot 2023

Formatie (fte per 1.000 inwoners)

Begroting 2023

7,04

7,57

7,84

7,84

Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

Begroting 2023

7,21

7,28

7,46

7,40

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

Begroting 2023

700

706

733

713

766

Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen)

Begroting 2023

11,0%

10,1%

9,6%

1,07%

0,99%

Overhead (% van totale lasten)

Begroting 2023

11,1%

10,5%

11,4%

12,0%

12,3%

Risico's

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Impact financieel (%)

Impact (niet financieel)

Technisch - Gehackt worden, fysiek toegang tot het systeem verschaffen (inbraak op systeem), gijzelsoftware plaatsen (losgeld eis).

Er doet zich een beveiligingslek voor waar misbruik van gemaakt wordt.

Financieel - Er extra kosten worden gemaakt.; Niet financieel - Een beveiligingslek brengt doorgaans imagoschade met zich mee op landelijk niveau.

25%

€ 2.500.000

6,35%

5

Extern - Het uitbreken van een pandemie, leidt tot een economische recessie waardoor financiële problemen ontstaan.

Faillissement/ surseance/ financiële tegenvallers bij contractpartijen (leveranciers, afnemers).

Financieel - Er financiële tekorten ontstaan.; Niet financieel - Doelstellingen komen in gevaar.

50%

€ 250.000

1,53%

4

Mens - Misleiding/fraude door de ambtenaar en/of Integriteitskwestie; Organisatie - Personeel past niet meer binnen formatie na reorganisatie; Organisatie - Gebrekkige dossiervorming

Werknemer(s) worden ontslagen.

Financieel - Wachtgeldverplichting; Niet financieel - Onvrijwillig ontslag kan leiden tot plaatselijke of regionale imagoschade

50%

€ 250.000

1,28%

4

Technisch - Onbedoeld verstrekken van privacygegevens

Er door ten onrechte verstrekte privacygegevens datalekken kunnen ontstaan.

Financieel - Er claims kunnen worden ingediend of boetes volgen die leiden tot financiële schade.; Niet financieel - Het openbaar worden van datalekken zijn schadelijk voor het imago van de organisatie op landelijk niveau.

20%

€ 500.000

1,02%

5

Meer informatie over de risico's vindt u in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).