iconWe volgen beleid voor kwijtschelding van belastingen

Stellen we ons kwijtscheldingsbeleid vast? Dan passen we de landelijke regels toe. Daarbinnen liggen onze eigen beleidskeuzes vast in verordeningen. Mensen die structureel een laag inkomen hebben, hoeven geen verzoek om kwijtschelding in te dienen. GBTwente scheldt deze aanslagen automatisch kwijt. De aanvragen kwijtschelding die we afwijzen, toetst GBTwente voor ons vervolgens op basis van het minimabeleid.

Welke ontwikkelingen zien we?

Voor financiële problemen bieden de accountmanagers en sociaal consulenten hulp

Belangrijke doelgroep voor kwijtschelding blijven de mensen die vanwege de Toeslagenaffaire of door de coronacrisis in de financiële problemen kwamen of komen. Via onze accountmanagers en sociaal consulenten willen we ondersteuning bieden bij het aanvragen van steunmaatregelen.

Hoeveel geven we uit voor kwijtschelding?

We verlenen kwijtschelding aan de huishoudens die dat nodig hebben. Ieder jaar verlenen we ongeveer 325 keer kwijtschelding. Binnen deelprogramma 1B Toegang en individuele voorzieningen (2.1.1) hebben we € 125.000 beschikbaar voor kwijtschelding volgens de rijksnormen en € 30.000 voor ons (aanvullende) minimabeleid. De kwijtschelding betreft jaarlijks de kosten voor afvalstoffenheffing (€ 65.000) en rioolheffing (€ 90.000).