iconWat geven we anders uit dan verwacht voor 2023

In de toelichting op kostensoorten vergelijken we de ramingen 2023 met de ramingen die we in het programmabegroting van 11 november 2021 voor de jaarschijf 2023 hebben opgenomen.

Algemene uitkering

De Algemene uitkering is gebaseerd op de Meicirculaire 2022. En is hoger dan we verwacht hadden bij de Perspectiefnota 2023 (op basis van de Maartbrief 2022). Over de ontwikkeling van de Algemene uitkering leest u meer in het overzicht algemene dekkingsmiddelen (3.1.2) en de financiële positie (3.3.1).

Algemene uitkering

Jaarschijf 2023 uit MJB 2022-2025

Begroting 2023

Algemene uitkering gemeentefonds

53.688

62.330

Totaal Algemene uitkering

53.688

62.330

Overige inkomensoverdrachten

We laten hier de rijksvergoedingen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zien voor de uitvoering van de inkomensregelingen en de eigen bijdragen. De provinciale subsidie voor Wmo-vervoer is afgebouwd. Hiertegenover staat de verhoging van de eigen bijdragen door de invoering van een drempelbijdrage Wmo-vervoer en VEP-pas.

Overige inkomensoverdrachten

Jaarschijf 2023 uit MJB 2022-2025

Begroting 2023

Bijdragen Rijk

5.172

5.210

Verhaal

407

407

Eigen bijdragen

208

356

Overige bijdragen overheidsinstanties

261

54

Totaal overige inkomensoverdrachten

6.048

6.027

Belastingen

De opbrengsten van de verschillende belastingen, met uitzondering van de reclamebelasting, zijn geïndexeerd met 3%. De toeristenbelasting in in overeenstemming gebracht met de verwachte opbrengst op basis van het aantal overnachtingen per jaar. Over de ontwikkeling van de belastingen leest u meer in de paragraaf Lokale heffingen (2.2.1).

Belastingen

Jaarschijf 2023 uit MJB 2022-2025

Begroting 2023

Onroerende zaakbelastingen:

- woningen

5.668

5.838

- niet woningen, eigenaren

1.570

1.617

- niet woningen, gebruikers

960

988

Toeristenbelasting

260

340

Forensenbelasting

65

67

Reclamebelasting

125

125

Rioolheffing:

- woningen

3.929

4.052

- niet woningen

431

444

Totaal belastingen

13.008

13.472

Huren en pachten, leges en overige opbrengsten

Voor de diensten voor afval willen we dat de tarieven kostendekkend zijn, voor (bouw)vergunningen meer kostendekkend en voor de andere diensten berekenen we de prijsstijging door. De detacheringsopbrengsten Wsw-ers stellen we bij nu de doorontwikkeling van de uitvoering van de Wsw nog geen feit is. De stijging van de overige (overige) opbrengsten volgen uit bijdragen voor de woonplannen voor woningbouwlocaties (Hummelo en Steenderen).

Huren en pachten, leges en overige opbrengsten

Jaarschijf 2023 uit MJB 2022-2025

Begroting 2023

Pachten

28

28

Huren:

- woningen

26

27

- overige gebouwen

762

744

- gronden

10

11

Leges:

- bestemmingsplannen, bouw, sloop en vrijstellingen

1.341

1.381

- rijbewijzen en reisdocumenten

243

251

- overige leges

122

126

Overige opbrengsten:

- afvalstoffenheffing

3.792

3.680

- opbrengst grondstoffen (naast afvalstoffenheffing)

313

286

- lijkbezorgingsrechten

583

589

- overig

446

741

- detacheringen wsw-ers

815

500

- detacheringen overig

45

40

Totaal overige opbrengsten en leges

8.526

8.403

Dividend, winstuitkering

We krijgen van twee bedrijven dividend. Meer informatie leest u in de paragraaf Verbonden partijen (2.2.6).

Dividend, winstuitkering

Jaarschijf 2023 uit MJB 2022-2025

Begroting 2023

Bank Nederlandse Gemeenten

120

120

Alliander

355

355

Totaal dividend

475

475

Personeelskosten

De vergoedingen aan raadsleden en buitengewone ambtenaren burgerlijke stand staan onder de kostenpost vergoedingen. Het begrip personeelskosten is van toepassing voor het college, de griffie en het overige ambtelijk personeel. We houden rekening met een Cao-loonstijging van 3,6%. Meer informatie leest u in de paragraaf Bedrijfsvoering (2.2.5).

Personeelskosten

Jaarschijf 2023 uit MJB 2022-2025

Begroting 2023

Vergoeding raads- en commissieleden

385

398

College

462

574

Griffie

270

294

Ambtenaren burgerlijke stand

8

9

Gemeentelijke organisatie

20.669

21.798

Wsw

2.487

2.573

Totaal personeelskosten

24.281

25.645

Afschrijvingen

De afschrijvingen volgen gerealiseerde investeringen. Op de investeringen schrijven we af op basis van de verwachte gebruiksduur. De kosten van het investeringsplan 2023-2026 volgen we via het investeringsplan. In de beleidsbegroting (2.1) staan in de diverse programma's de afzonderlijke vervangingsinvesteringen van het investeringsplan genoemd.

Afschrijvingen

Jaarschijf 2023 uit MJB 2022-2025

Begroting 2023

Programma 1 Zorg en ondersteuning

2

2

Programma 2 Wonen en leefomgeving

2.461

2.093

Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling

234

217

Overhead

688

577

Totaal afschrijvingen

3.385

2.889

Inkomensoverdrachten

Bij de afgifte van rijbewijzen en reisdocumenten heffen we leges waarvan een deel bestemd is voor het Rijk. De afdracht aan het Rijk staat hieronder. De uitkeringen in geld (Participatiewet) dalen op basis van de ontwikkelingen. Daarentegen stijgen de uitkeringen in natura door aanpassingen van tarieven (reële prijzen en vernieuwde Cao Verzorgingshuizen en Thuiszorg) en het niet halen van de ambities van het 'Beleidskader Sociaal Domein 2019'. Tegenover de sociale uitkeringen en verstrekkingen staan bijdragen van het Rijk en vergoedingen en verhaal op cliënten. Naast inkomensoverdrachten aan individuen geven we ook bijdragen aan overheidsinstellingen. De kosten voor de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) zien we als 'afname van diensten' en staan daarom verderop opgenomen onder de kosten derden, (programma 3) Bedrijvigheid en ontwikkeling (€ 1,1 mln).

Inkomensoverdrachten

Jaarschijf 2023 uit MJB 2022-2025

Begroting 2023

Afdracht leges

104

104

Sociale uitkeringen in geld

7.267

6.755

Sociale uitkeringen in natura

15.834

17.326

Subsidies:

- raadsfracties

7

7

- overige marktpartijen

8

8

- dierenopvang

51

52

- peuterspeelzalen

89

66

- VVV

120

124

- Yunio

480

501

- bibliotheken

647

647

- overige subsidies

2.419

2.518

Bijdragen gemeenschappelijke regelingen:

- Regio Achterhoek

248

257

- VNOG

2.316

2.374

- GGD

611

685

- Laborijn

1.400

1.645

- ECAL

257

273

- overige bijdragen

41

10

Gemeentelijke bijdragen:

- VNG

158

165

- Circulus-Berkel B.V.

2.541

2.505

- overige gemeentelijke bijdragen

-

-

- kwijtschelding gemeentelijke belastingen

155

155

Totaal inkomensoverdrachten

34.754

36.178

Kosten derden

De ramingen voor de kosten van derden zijn fors verhoogd als gevolg van de stijgende kosten voor energie en materiaal. Om veilig, flexibel en hybride te kunnen werken, stijgen de kosten van informatiebeveiliging. Die laatste stijging is terug te zien in de kosten voor overhead. Onder de algemene dekkingsmiddelen hebben we stelposten verwerkt voor hogere investeringskosten (kapitaallasten) als gevolg van de stijgende energie- en materiaalkosten en de ontvangen incidentele bijdrage voor Jeugdzorg (Algemene uitkering).

Kosten derden

Jaarschijf 2023 uit MJB 2022-2025

Begroting 2023

Zorg en ondersteuning

2.026

2.026

Wonen en leefomgeving

7.534

9.404

Wonen en leefomgeving (riolering)

946

1.311

Bedrijvigheid en ontwikkeling

1.433

1.673

Bedrijvigheid en ontwikkeling (afval)

350

361

Besturen

656

699

Algemene dekkingsmiddelen

605

2.758

Overhead

3.745

4.246

Onvoorzien

123

123

Totaal kosten derden

17.417

22.601

Dotaties voorzieningen

Om de kosten van onderhoud van gemeentelijke gebouwen en sporthallen gelijkmatig in de exploitatie op te kunnen nemen, gebruiken we onderhoudsvoorzieningen. In de tariefstelling voor rioolheffing en de afvalstoffenheffing houden we rekening met toekomstige vervangingsinvesteringen. De dotatie (het 'spaarbedrag') voegen we toe aan de betreffende voorziening en vanuit de voorziening dekken we vervolgens de kosten van de vervangingsinvesteringen.

Dotaties voorzieningen

Jaarschijf 2023 uit MJB 2022-2025

Begroting 2023

Pensioen- en wachtgeldverplichtingen

107

107

Sportaccommodaties

324

334

Gemeentelijke gebouwen

541

557

Vervangingsinvesteringen riolering

918

887

Totaal dotaties gebouwen

1.890

1.885

Rente

We betalen over de bestaande leningportefeuille gemiddeld 4,5% rente over de opgenomen leningen. Over het verloop van de leningen leest u meer in de balans (paragraaf 3.3.2).

Rentebaten

Jaarschijf 2023 uit MJB 2022-2025

Begroting 2023

Rente baten

74

119

Personeelshypotheken

12

4

Rente baten

86

123

Rentelasten

Jaarschijf 2023 uit MJB 2022-2025

Begroting 2023

Leningportefeuille

547

548

Rekening-courant, kortlopende leningen en kosten

39

20

Beheerkosten SvN

26

26

Toevoeging rente voorziening afkoop onderhoud graven

76

80

Rente lasten

689

674

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

Een specificatie van de toevoegingen en onttrekkingen geven we in het overzicht van baten en lasten 2023 per programma (3.1.1).