iconWe nemen deel in gemeenschappelijke regelingen

We nemen deel aan gemeenschappelijke regelingen omdat we verantwoordelijk zijn voor bepaalde taken die we niet zelfstandig kunnen of willen uitvoeren. Soms zijn dit puur uitvoeringstaken (Stadsbank), soms gaat dit samen met beleidsontwikkeling (VNOG) en soms gaat het om regionale taken (Regio Achterhoek). Het bestuur van deze gemeenschappelijke regelingen bestaat uit een afvaardiging van de deelnemers. De besluitvorming vindt plaats op basis van meerderheidsbesluiten. Met deze constructie dragen we in feite een stuk autonomie, waarvoor wel een eigen verantwoordelijkheid geldt, over aan een samenwerkingsverband. Dit maakt een samenwerkingsverband onafhankelijk. We nemen deel in zes gemeenschappelijke regelingen.

GGD Noord en Oost Gelderland

GGD Noord en Oost Gelderland

Programma

1A Vitale inwoners en samenleving

Vestigingsplaats

Warnsveld

Doelstelling en belang

Uitvoering geven aan de taken die vallen onder de Wet Publieke Gezondheid.

Partijen

22 gemeenten uit de Achterhoek, Midden IJssel, Oost- en Noord Veluwe

Vertegenwoordiging

Algemeen bestuur: wethouder E.W. Blaauw

Risico's

De reserve basisproducten reserveren de deelnemende gemeenten voor 50% zelf, zijnde 2,5% van de omzet van de basisproducten. De reserve plusproducten wordt volledig bij de GGD aangehouden en is 20% van de omzet van plusproducten.

Onderwerpen 2023

De GGD NOG richt zich in de jaren 2019-2023 op de volgende prioriteiten: NOG gezondere jeugd, NOG gezondere leefomgeving, NOG gezonder oud worden en NOG gezondere leefstijl.

Rapportages

Begroting, tussentijdse rapportage en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Aantal inwoners

Bedragen in €

Jaarstukken 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Bijdrage van Bronckhorst

587.262

605.090

684.987

Bijdrage per inwoner

16,27

16,75

19,03

Eigen vermogen

2.835.000

2.405.000

2.205.000

Vreemd vermogen

10.226.000

2.790.000

2.485.000

Resultaat

77.000

23.000

-

Stadsbank Oost Nederland

Stadsbank Oost Nederland (SON)

Programma

1B Toegang en individuele voorzieningen

Vestigingsplaats

Enschede

Doelstelling en belang

Begeleiden van huishoudens en mensen met een problematische schuldensituatie en het stabiliseren van hun financiële situatie.

Partijen

22 gemeenten in Oost-Nederland (Achterhoek en Twente)

Vertegenwoordiging

Dagelijks en Algemeen bestuur: wethouder E.W. Blaauw

Risico's

Afname kredietomzet. Een laag risicoprofiel.

Onderwerpen 2023

Er is ingezet op nieuwe ontwikkelingen voor schuldregelen, lokale aansluiting versterken en aandacht preventie. Een traject dat in 2023 doorloopt.

Rapportages

Begroting en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Bijdrage is voor 50% op basis van het aantal huishoudens en 50% op basis van afgenomen producten en diensten. Met de strategiewijziging gaat ook de wijze van financiering veranderen. Dit is nu nog niet bekend.

Bedragen in €

Jaarstukken 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Bijdrage van Bronckhorst

213.709

210.407

216.719

Bijdrage per inwoner

5,92

5,83

6,02

Eigen vermogen

1.088.300

1.088.300

892.100

Vreemd vermogen

14.781.400

14.828.700

14.591.300

Resultaat

-117.200

-79.000

-

Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG)

Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG)

Programma

2B Aantrekkelijke leefomgeving

Vestigingsplaats

Apeldoorn

Doelstelling en belang

Voorkomen en bestrijden van rampen en incidenten. Deze taken zijn verankerd in de Wet veiligheidsregio’s.

Partijen

22 gemeenten uit de Achterhoek, Midden IJssel, Oost- en Noord Veluwe

Vertegenwoordiging

Algemeen bestuur: burgemeester M. Besselink

Risico's

Toename inzet als gevolg van incidenten en rampen.

Onderwerpen 2023

De VNOG werkt met een 'Toekomstvisie' waarbij accentkeuzes gemaakt zijn in wat voor soort veiligheidsregio de VNOG dient te zijn. De 'Toekomstvisie' beschrijft onderwerpen waarop een impuls plaatsvindt en onderwerpen waarop een besparing plaatsvindt. In 2026 moeten alle 'Opdrachten' zijn uitgevoerd.

Rapportages

Begroting, tussentijdse rapportage en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Verdeling volgens systematiek van Algemene uitkering (voor 2021 t/m 2024)

Bedragen in €

Jaarstukken 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Bijdrage van Bronckhorst

2.078.572

2.316.000

2.374.000

Bijdrage per inwoner

57,60

64,12

65,94

Eigen vermogen

15.524.488

8.776.000

12.325.000

Vreemd vermogen

38.213.577

48.954.000

46.620.000

Resultaat

5.255.817

-343.000

-

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)

Programma

2B Aantrekkelijke leefomgeving

Vestigingsplaats

Doetinchem

Doelstelling en belang

Wettelijke archieftaken uitvoeren volgens de Archiefwet en overige erfgoedtaken zoals documentatie, onderzoek en publieksdiensten.

Partijen

Gemeenschappelijke Regeling van acht Achterhoekse gemeenten. De deelnemende gemeenten zijn: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.

Vertegenwoordiging

Algemeen bestuur: burgemeester M. Besselink

Risico's

-

Onderwerpen 2023

Reguliere overdracht van archieven. Doorontwikkeling van het e-depot voor digitaal archiefmateriaal.

Rapportages

Begroting en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Aantal overgedragen en wettelijk nog over te dragen meters archief, waarvan de prijs per meter voor vier jaar is opgenomen in de meerjarenbegroting ECAL 2023-2026. De begroting van ECAL is door het Algemeen bestuur nog niet formeel vastgesteld vanwege het ontbreken van het quorum in de laatste vergadering van ECAL. Wel is er door de afwezigen aangegeven dat er geen bezwaren zijn.

Bedragen in €

Jaarstukken 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Bijdrage van Bronckhorst

246.556

257.454

272.524

Bijdrage per inwoner

6,83

7,13

7,57

Eigen vermogen

NB

102.965

NB

Vreemd vermogen

NB

594.568

NB

Resultaat

NB

-55.221

NB

Omgevingsdienst Achterhoek

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

Programma

3B Duurzaamheid

Vestigingsplaats

Hengelo (Gld.)

Doelstelling en belang

Behandelen van de aanvragen voor vergunningen, toetsen meldingen en toezichts- en handhavingstaken volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast advies geven (op verzoek) bij de opstelling van beleid en bij specifieke projecten.

Partijen

De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland,
Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Zutphen en Provincie Gelderland

Vertegenwoordiging

Dagelijks en Algemeen bestuur: wethouder W.J.G. Pelgrom

Risico's

Budgetten voor formatie, contracten en overheadkosten. Toename inzet als gevolg van calamiteiten en ondermijning.

Onderwerpen 2023

Het 'Project Risico en Effectgericht toezicht' binnen de ODA is een continu proces. Daarnaast vinden de voorbereidingen plaats voor de effecten die de nieuwe Omgevingswet met zich mee brengt. Nieuw onderdeel voor de ODA is de uitvoering van de bodemtaken, deze zijn vanuit de provincie overgeheveld naar de gemeenten.

Rapportages

Begroting, tussentijdse rapportage en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Afgenomen producten

Bedragen in €

Jaarstukken 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Bijdrage van Bronckhorst

903.200

998.000

1.102.640

Bijdrage per inwoner

25,03

27,63

30,63

Eigen vermogen

354.000

150.000

210.000

Vreemd vermogen

1.718.000

1.060.000

1.050.000

Resultaat

104.000

-

-

Regio Achterhoek

Regio Achterhoek (RA)

Programma

4A Besturen

Vestigingsplaats

Doetinchem

Doelstelling en belang

Samen werken aan de Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020 via projecten en lobby.

Partijen

De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk

Vertegenwoordiging

Algemeen bestuur: burgemeester M. Besselink. Verder zijn er afgevaardigden in de Achterhoekse Raad, Achterhoek Board en in de Thematafels

Risico's

Overdracht stortplaatsen en subsidie-afwikkelingen. De benodigde weerstandscapaciteit is beschikbaar in de Algemene reserve van de Regio.

Onderwerpen 2023

Vanuit zes thematafels wordt er met overheid, ondernemers en maatschappelijke organisaties gewerkt aan de visie Achterhoek 2030: Smart werken en innovatie, de gezondste regio, mobiliteit en bereikbaarheid, wonen en vastgoed, circulaire economie en energietransitie, onderwijs en arbeidsmarkt.

Rapportages

Begroting, bestuursrapportages en jaarstukken

Bijdrage op basis van

Aantal inwoners

Bedragen in €

Jaarstukken 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Bijdrage van Bronckhorst

246.120

247.944

256.939

Bijdrage per inwoner

6,82

6,86

7,14

Eigen vermogen

NB

5.954.000

NB

Vreemd vermogen

NB

22.728.000

NB

Resultaat

NB

-447.000

NB