iconWe zetten ons in om in 2030 energieneutraal te zijn

Samen met inwoners, ondernemers en belangenorganisaties gaan we voor een veilige en schone woon- en werkomgeving. Een omgeving waar iedereen zich thuis voelt en mee kan doen. Het gaat om een grote transitie. We hanteren daarbij een viertal uitgangspunten:

  • duurzame maatregelen moeten voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn;
  • we stellen hoge eisen aan lokaal eigenaarschap en participatie;
  • we zetten maximaal in op energiebesparing;
  • voor de resterende energievraag zetten we alle mogelijke duurzame bronnen in: uit de bodem, het water, biomassa, wind en de zon.

We gaan aan de slag met de nieuwe routekaart

De vastgestelde 'Verrijkte Routekaart Energieneutraal Bronckhorst 2030' is de richting om hiermee aan de slag te gaan. De routekaart geeft contouren aan voor mogelijke maatregelen. In de routekaart staat welke keuzemogelijkheden en beperkingen er zijn.
In de verrijkte routekaart staan tussendoelen:

Doel 2022: 15% duurzame energieopwekking en 10% besparing energieverbruik

Doel 2026: 45% duurzame energieopwekking en 25% besparing energieverbruik

Doel 2030: 100% duurzame (lokale) energieopwekking en 45% besparing energieverbruik

De maatregelen die we nemen op een rij

  • Uitgaande van 45% minder energieverbruik in 2030 willen we het energieverbruik terugbrengen met minimaal 5%.
  • De duurzame opwek willen we met minimaal 10% vermeerderen. Dit is een verdrievoudiging ten opzichte van 2019.
  • De gemeente geeft het duurzame voorbeeld door zelf stappen te zetten naar een energieneutraal Bronckhorst. We hebben een gemeentehuis en gemeentewerf die geen aardgas verbruiken en enkele gemeentelijke gebouwen hebben al zonnepanelen op het dak liggen.

We hebben aandacht voor het klimaat in de deelprogramma's

Bronckhorst wil in 2030 een energieneutrale gemeente zijn. Dat betekent er alleen duurzame energie wordt gebruikt (geen uitstoot van CO2) bij alle activiteiten in de gemeente. Dit beleid is gemaakt in 2019. Sindsdien werken we hard aan de realisatie van dit doel. De doelstellingen betreffen de hele gemeente, dus onze inwoners maar ook de bedrijven en instellingen. De doelstelling gaat uit van 45% minder energieverbruik ten opzichte van 2015 en het duurzaam opwekken van het resterend energiegebruik. De opwekking doen we binnen de gemeente.

We hebben een energiedashboard

In deelprogramma 3B Duurzaamheid is genoemd met welke projecten en activiteiten we willen zorgen dat de CO2-uitstoot vermindert. We hebben een energiedashboard ontwikkeld dat laat zien waar Bronckhorst staat op weg naar ‘energieneutraal in 2030’. Het biedt op een eenvoudige manier direct inzicht in verschillende aspecten. Denk aan: duurzame opwek, energieverbruik en energiebesparing en mobiliteit. In het energiedashboard is te zien dat het aandeel duurzame opwek wel iets stijgt en het energieverbruik licht daalt, maar het behalen van de doelstelling is nog ver weg.