We volgen welke kosten we maken

Voor de jaarlijkse budgetten gebruiken we vaste uitgangspunten voor de stijging van de lonen en prijzen aan de uitgaven- en inkomstenkant en de hoogte van de rentepercentages. In bijlage 4.3 bij deze programmabegroting ziet u een overzicht van de gehanteerde uitgangspunten.

Hieronder tonen we de ontwikkeling van de baten en lasten van de programma's en taakvelden op kostensoorten. In de toelichting (3.2.2) richten we ons op de laatstetwee kolommen.

Rekening van baten en lasten

Kostensoorten

Jaarrekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2022 jaarschijf 2023

Begroting 2023

Baten

Algemene uitkering

58.052

57.534

53.688

62.330

Overige inkomensoverdrachten

10.733

7.100

6.048

6.027

Belastingen

13.143

13.008

13.008

13.472

Overige opbr., huren en pachten, leges

8.913

9.208

8.526

8.403

Dividend, winstuitkering

501

559

475

475

Verkoop grond en overige duurzame goederen

1.443

4.682

20

1.239

Totaal baten

92.786

92.091

81.766

91.946

Lasten

Personeelskosten

25.142

24.987

24.281

25.645

Afschrijvingen

2.924

3.707

3.385

2.889

Inkomensoverdrachten

40.274

36.574

34.754

36.178

Kosten derden

18.685

25.759

17.417

22.601

Dotaties voorzieningen

1.906

2.022

1.890

1.885

Aankoop grond en overige duurzame goederen

246

2.902

-

-

Totaal lasten

89.177

95.951

81.727

89.199

Rente

Rente baten

42

131

86

123

Rente lasten

735

706

689

674

Saldo rente lasten

693

575

603

551

Activering mutaties grondexploitaties

644

293

-

62

Saldo van baten en lasten

2.271

-4.729

-564

2.134

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

Toevoeging reserves

459

1.000

-

-

Onttrekking reserves

7.612

6.088

878

822

Geraamd resultaat

9.424

359

313

2.956

+ = begrotingsoverschot; - = begrotingstekort