iconWat mag het kosten

Programma 3 Bedrijvigheid en ontwikkeling

Rekening 2021

Begroting 2022 na wijz.

2023

2024

2025

2026

Lasten:

3A Economie

1.495

2.392

1.297

1.297

1.296

1.363

3B Duurzaamheid

4.732

5.108

4.762

4.812

4.733

4.727

Totaal lasten:

6.227

7.500

6.058

6.108

6.030

6.090

Baten:

3A Economie

510

339

421

421

421

421

3B Duurzaamheid

4.763

4.448

4.030

4.240

4.146

4.138

Totaal baten:

5.273

4.787

4.451

4.661

4.567

4.559

Saldo

3A Economie

-985

-2.053

-876

-876

-876

-942

3B Duurzaamheid

31

-660

-732

-571

-587

-588

Saldo totaal

-954

-2.713

-1.607

-1.447

-1.463

-1.531

Financiële ontwikkelingen

3A ECONOMIE

Verschil 2023/2022

V / N

3-1 Economische ontwikkeling

960

V

3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

49

V

3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

39

V

3-4 Economische promotie

130

V

Totaal 3A

1.178

V

3B DUURZAAMHEID

Verschil 2023/2022

V / N

7-3 Afval

-111

N

7-4 Milieubeheer

39

V

Totaal 3B

-72

N

Een toelichting op de financiële ontwikkelingen geven we in de taakveldenbegroting. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming 2022 na wijziging en raming 2023. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.

Nieuw beleid

Voor dit programma is geen nieuw beleid genoemd.

Investeringsplan

Omschrijving

Investering

Jaar

Termijn

2023

2024

2025

2026

Leefbaarheid

7.625.000

2026

20

57.188

Revitaliseren bedrijventerreinen

1.400.000

2026

20

10.500

Vervanging milieuparkjes

112.750

2023

10

846

12.966

12.797

12.628

Vervanging milieuparkjes

45.000

2024

10

-

338

5.175

5.108

Vervanging milieuparkjes

27.000

2026

10

-

203

Bedrijvigheid en ontwikkeling

184.750

846

13.304

17.972

85.627

Bedragen in €

Dekking projectkosten uit reserves

Voor dit programma zetten we geen reserves in.