iconOnderhoud openbaar groen en speelplaatsen

We onderhouden ons openbaar groen

Het 'Groenstructuurplan' vormt het kader voor beleid, aanleg, beheer en onderhoud van het openbaar groen. Het openbaar groen omvat bomen, graslanden (waaronder gazons, bermen, hooiland en bloemenweides), groenvakken, hagen en bos- en landschapselementen. Het groen onderhouden we op verschillende kwaliteitsniveaus. Het bomenbeleidsplan geeft ons richtlijnen voor het behoud, het beheer en het omvormen van het huidige bomenbestand. Het biodiversiteitsplan geeft ons de uitgangspunten voor ander beheer van het groen voor meer biodiversiteit.

We onderhouden passende, aantrekkelijke speelruimte voor kinderen

Jaarlijks inspecteren we de speeltoestellen. Kapotte onderdelen vervangen we onmiddellijk en vrijkomende speeltoestellen van goede kwaliteit gebruiken we om speeltoestellen op andere (blijvende) speelplekken te vervangen.

Stand van zaken onderhoud

  • We onderhouden onze groenvoorzieningen in overeenstemming met het 'Groenstructuurplan'. Daarbij onderhouden we 50% in eigen beheer en 50% besteden we uit. Zowel wij als de marktpartij zetten medewerkers in met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • We geven uitvoering aan het sociaal werkgeverschap. Met name in het groenonderhoud is veel passend werk voor deze doelgroep. Bij Bronckhorst werken op dit moment 25 (23 fte) medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervan hebben vier medewerkers een beschutte werkplek.
  • Bij zowel de voorbereiding als de uitvoering werken we samen met onze inwoners. We hebben met 135 inwoners, buurten en DBO's onderhoudsovereenkomsten gesloten. Zij onderhouden circa 1,5 hectare aan openbaar groen.

Relevante ontwikkelingen

We zien een aantal knelpunten in het beheer en onderhoud van het openbaar groen

Er zijn een aantal knelpunten door natuurlijke veroudering van het groen, klimaatverandering en veranderend gebruik. Daarnaast groeit het bewustzijn en de ambities over biodiversiteit, klimaat en het belang van groen voor een gezonde en prettige leefomgeving. Het areaal breidt uit door de uitbreiding van woon- en werklocaties. Ook brandstofprijzen en tekorten aan grondstoffen en personeel spelen een rol.

Financiën

We voeren het onderhoud uit met de budgetten voor het taakveld 'Openbaar groen en (openlucht)recreatie' binnen deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving (2.1.2).