iconOnze rentebaten en lasten

Het renteschema hieronder geeft inzicht in de rentebaten, rentelasten en de verdeling ervan. Onder het schema lichten we de verschillende onderdelen uit dat schema toe.

Renteschema

Werkelijk 2021

Begroot 2022

Begroot 2023

De externe rentelasten over de korte en lange financiering

665.515

634.967

574.198

af: De externe rentebaten

41.533

81.758

123.037

Totaal door te rekenen externe rente

623.982

553.209

451.161

af: De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend

-

-

-

af: De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

-

-

-

Saldo aan taakvelden door te rekenen externe rente

623.982

553.209

451.161

bij: Rente over eigen vermogen

-

-

-

bij: Rente over voorzieningen

67.472

71.910

79.565

De aan taakvelden toe te rekenen rente

691.454

625.119

530.726

De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente

649.262

676.263

571.806

Renteresultaat op het taakveld treasury (voordelig)

-42.192

51.144

41.080

bedragen in €

Wat betalen we voor de opgenomen leningen

We betalen voor de lopende leningen € 547.000 aan rentelasten. Het gemiddelde rentepercentage daarvoor is 4,5%. Het verloop van de leningportefeuille, de jaarlijkse rentelast en de restant looptijd leest u in de toelichting op de balansprognose (3.3.2).

Welke rente ontvangen we op de uitgezette leningen

De baten krijgen we uit de in het verleden afgesloten personeelshypotheken, de leningen aan verbonden partijen en leningen voor doelen (zoals starters- en duurzaamheidsleningen). De liquide middelen, die we verplicht onderbrengen bij de Rijksoverheid (schatkistbankieren), brengen ons niets op met de huidige rentestand.

We rekenen geen rente door aan de grondexploitatie

Aan de grondexploitatie rekenen we rente door. Het percentage hiervoor wordt bepaald op basis van de verhouding tussen het vreemd vermogen (opgenomen leningen) en het eigen vermogen (reserves). Dit percentage is 1,76%. We rekenen geen rente toe omdat we geen actieve grondexploitaties hebben. Meer hierover leest u in de paragraaf Grondexploitatie (2.2.7).

We voegen rente toe aan de voorziening afkoopsommen onderhoud graven

De afkoopsommen voor onderhoud van graven (voor 10, 15 of 20 jaar) berekenen we door de (toekomstige) jaarlijks verschuldigde bijdragen uit te drukken in een bedrag op het moment van afkoop. Hiervoor rekenen we met een percentage van 3%. Aan de voorziening, waarin de afkoopsommen worden gestort, voegen we ook 3% rente toe. Dit doen we om de jaarlijkse vrijval (bijdrage aan de exploitatie) gelijk te laten lopen met het dan geldende (berekende) tarief. Aan de voorziening afkoopsommen onderhoud graven voegen we € 80.000 rente toe.

Hoe rekenen we de rente toe aan de taakvelden

Op basis van de investeringen binnen de diverse taakvelden (zoals wegen, onderwijs of afval) rekenen we de rentelasten toe aan die taakvelden. Hiervoor hanteren we een percentage van 1%. De teveel verdeelde rente (renteresultaat) verantwoorden we in de rekening van baten en lasten onder de noemer 'saldo financieringsmiddelen'. Dit is voor 2023 € 41.000. Het bedrag vindt u ook terug in het overzicht van algemene dekkingsmiddelen (3.1.2).