iconOntwikkelingen

We hebben een gezonde financiële positie

De financiële positie van Bronckhorst is gezond. Dit wordt zichtbaar in onze financiële kengetallen (paragraaf 2.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing) en een sluitende meerjarenbegroting. Ook het lage saldo van opgenomen leningen met daaraan gerelateerde rentelasten heeft daarop een positieve invloed.

We gebruiken de Algemene reserve

De kapitaallasten uit investeringen vangen we onder normale omstandigheden op uit de (jaarlijkse) exploitatie. Voor de geplande investeringen in Onderwijs, Sport, Leefbaarheid en Industrieterreinen is er onvoldoende ruimte om de kapitaallasten hieruit te betalen.

Wij zetten de Algemene reserve in om de kapitaallasten (deels) te dekken

De toekomstige investeringen uit de Investeringsagenda vangen we op uit de daarvoor gevormde bestemmingsreserve Kapitaallasten Investeringsagenda. Voor dit doel is € 23,8 mln beschikbaar. In het financiële deel van deze begroting lichten wij de Investeringsagenda (3.3.1) toe.

We zetten de bestemmingsreserve Kapitaallasten Investeringsagenda in

Wanneer de jaarlijkse exploitatieruimte groot genoeg is om de kapitaallasten uit de Investeringsagenda te dekken, dan zetten we die ruimte in. Structurele dekking uit de exploitatie, de jaarlijkse begrotingsruimte, gaat voor dekking uit de bestemmingsreserve. We zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de investeringen uit de Investeringsagenda. Een aantal projecten leidden al tot uitvoeringsbesluiten.

We trekken leningen aan

Voor de financiering van de Investeringsagenda en de vervangingsinvesteringen trekken we tot 2026 voor € 25,7 mln externe geldleningen aan. We lenen omdat onze bezittingen voor een groot deel in materiële vaste activa zit (vooral gebouwen). We hebben 'stenen' beschikbaar, geen 'geld'. We willen zo min mogelijk liquide middelen aanhouden. Ook lenen we geld uit aan derden:

  • Vanaf 2021 lenen we € 2,4 mln aan Alliander voor haar investeringen voor de energietransitie en het klimaatakkoord.
  • We stelden € 7,3 mln beschikbaar aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) voor duurzaamheidsleningen. Begin 2023 is nog voor € 3,7 mln aan leningen beschikbaar voor verstrekking van die leningen.