iconOverzicht incidentele baten en lasten 2023-2026 per programma

Baten en lasten zien we als incidenteel wanneer ze de begroting niet meer dan drie jaar achtereenvolgend beïnvloeden, waarvan de einddatum vastligt en die niet strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de gemeentelijke taken. We volgen hiermee het Gelders provinciaal toezichtskader 'Kwestie van evenwicht' en de verschenen provinciale handleiding 2021 'Verduidelijking structurele en incidentele baten en lasten'. Voor de provincie hoeven we in het overzicht niet zichtbaar te maken hoe we de incidentele lasten opvangen (in de exploitatie of uit de reserve).

Van de incidenteel opgenomen baten en lasten geven we het volgende overzicht:

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Wonen en leefomgeving

Winstneming grondenexploitatie

-57

Ontwikkeling woningbouwlokaties, ontwikkelingskosten

515

Ontwikkeling woningbouwlokaties, doorbelasting

-515

Grondverkoop woningbouw Toldijk

-200

Grondverkoop woningbouw Wichmond

-300

Grondverkoop woningbouw Vorden

-500

Grondverkoop woningbouw Vorden, kosten

93

Grondverkoop woningbouw Steenderen

-100

Grondverkoop woningbouw Velswijk, kosten

93

Sport, stimulering en ondersteuning

400

400

400

Programma 2 Wonen en leefomgeving

-572

400

400

-

Algemene dekkingsmiddelen

Stelpost Jeugdzorg, incidenteel (Rijksgeld)

1.897

800

BR IA bijdragen ineens, sport

-400

-400

-400

-

Derving Nuondividend

-172

-115

-57

-

Algemene dekkingsmiddelen

1.325

-515

-457

800

Saldo incidentele middelen

753

-115

-57

800

+ = inzet van incidentele middelen; - = bijdrage van derden aan incidentele middelen

De bijdragen voor woningbouwlocaties en grondverkopen daarvoor volgen uit de vastgestelde woonvisie (€ 572.000) en dekken we vanuit de begrotingsruimte. De uitgaven voor sport (€ 400.000) komen uit de bestemmingsreserve bijdragen ineens Investeringsagenda (€ 400.000) en gebruiken we om de bestuurskracht van de sportverenigingen te versterken. De overige incidentele baten (stelpost Jeugd en Nuon-dividend volgen lopende besluiten van het Rijk in 2022 (Jeugd) en uw raad in 2009 (Nuon-dividend).