iconWat mag het kosten

Programma 2 Wonen en leefomgeving

Rekening 2021

Begroting 2022 na wijz.

2023

2024

2025

2026

Lasten:

2A Passend wonen

2.277

7.295

2.120

1.301

1.301

1.301

2B Aantrekkelijke leefomgeving

25.568

28.152

25.851

26.245

26.226

25.805

Totaal lasten:

27.844

35.447

27.971

27.545

27.526

27.106

Baten:

2A Passend wonen

2.274

8.746

3.088

1.297

1.297

1.297

2B Aantrekkelijke leefomgeving

7.303

5.999

6.172

6.194

6.217

6.230

Totaal baten:

9.577

14.745

9.261

7.491

7.514

7.527

Saldo

2A Passend wonen

-2

1.450

968

-4

-4

-4

2B Aantrekkelijke leefomgeving

-18.265

-22.153

-19.678

-20.050

-20.008

-19.576

Saldo totaal

-18.268

-20.703

-18.711

-20.054

-20.012

-19.580

Financiële ontwikkelingen

2A PASSEND WONEN

Verschil 2023/2022

V / N

8-2 Grondexploitaties (niet-bedr.terreinen)

-625

N

8-3 Wonen en bouwen

143

V

Totaal 2A

-483

N

2B AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING

Verschil 2023/2022

V / N

0-3 Beheer overige gebouwen en gronden

8

V

1-1 Crisisbeheersing en brandweer

-41

N

1-2 Openbare orde en veiligheid

15

V

2-1 Verkeer en vervoer

168

V

2-2 Parkeren

-1

N

2-5 Openbaar vervoer

-2

N

4-1 Openbaar basisonderwijs

-

N

4-2 Onderwijshuisvesting

60

V

4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-52

N

5-1 Sportbeleid en activering

1.301

V

5-2 Sportaccommodaties

-40

N

5-3 Cultuur-presentatie, productie, particip

-5

N

5-4 Musea

-1

N

5-5 Cultureel erfgoed

181

V

5-6 Media

-32

N

5-7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

362

V

7-2 Riolering

384

V

7-5 Begraafplaatsen en crematoria

5

V

8-1 Ruimtelijke ordening

165

V

Totaal 2B

2.475

V

Een toelichting op de financiële ontwikkelingen geven we in de taakveldenbegroting. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming 2022 na wijziging en raming 2023. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.

Nieuw beleid

Deel
progr.

Omschrijving, bedragen in €

2023

2024

2025

2026

Nieuw beleid volgens perspectiefnota

2B

Prijzen grondstoffen onderhoudstaken

-1.200

-1.200

-1.200

-1.200

2B

Verwerking prijzen grondstoffen in tarieven riolering en afval

352

352

352

352

2B

Kapitaallasten investeringen (hogere bouwkosten)

-250

-250

-250

-250

2B

Bijdrage Streekomroep Gelderland

-30

-30

Totaal nieuw beleid volgens perspectiefnota

-1.128

-1.128

-1.098

-1.098

Aanvulling Programmabegroting 2023

Geen bijzonderheden

Aanvulling in Programmabegroting 2023-2026

-

-

-

-

Totaal structureel

-1.098

-1.098

-1.098

-1.098

Totaal incidenteel

-30

-30

-

-

Saldo

-1.128

-1.128

-1.098

-1.098

+ = extra inzet van middelen; - = minder inzet van middelen

Investeringsplan

Omschrijving

Investering

Jaar

Termijn

2023

2024

2025

2026

Grond Almenseweg Vorden

620.000

2023

-

4.650

9.300

9.300

9.300

VO Vorden

10.700.000

2023

40

80.250

428.000

423.988

419.975

IHP primair onderwijs

2.500.000

2025

20

18.750

Verduurzamen sporthallen

5.000.000

2025

20

37.500

IP materieel buitenruimte < € 10.000 (2023)

16.000

2023

1

16.000

-

-

-

IP materieel buitenruimte < € 10.000 (2024)

16.000

2024

1

-

16.000

-

-

IP materieel buitenruimte < € 10.000 (2025)

16.000

2025

1

-

-

16.000

-

IP materieel buitenruimte < € 10.000 (2026)

16.000

2026

1

-

-

16.000

IP materieel buitenruimte 2023

140.000

2023

div

1.050

16.142

15.931

15.720

IP materieel buitenruimte 2024

295.000

2024

div

-

2.213

40.467

39.926

IP materieel buitenruimte 2025

125.000

2025

div

-

-

938

17.500

IP materieel buitenruimte 2026

702.000

2026

div

-

-

-

5.265

Vervanging vrijverval riolering

493.000

2023

40

3.698

19.720

19.535

19.350

Verbetering vrijverval riolering

101.000

2023

40

758

4.040

4.002

3.964

Renovatie gemalen en drukriolering mechanisch

580.000

2023

15

4.350

47.367

46.787

46.207

Renovatie gemalen en drukriolering elektro

325.000

2023

15

2.438

26.542

26.217

25.892

Renovatie gemalen en drukriolering civiel

45.000

2023

40

338

1.800

1.783

1.766

Renovatie IBA's

31.000

2023

15

233

2.532

2.501

2.470

Afkoppelen

246.000

2023

40

1.845

9.840

9.748

9.656

Vervanging vrijverval riolering

478.000

2024

40

-

3.585

19.120

18.941

Renovatie gemalen en drukriolering mechanisch

620.000

2024

15

-

4.650

50.633

50.013

Renovatie gemalen en drukriolering elektro

315.000

2024

15

-

2.363

25.725

25.410

Renovatie gemalen en drukriolering civiel

36.000

2024

40

-

270

1.440

1.427

Renovatie IBA's

29.000

2024

15

-

218

2.368

2.339

Afkoppelen

353.000

2024

40

-

2.648

14.120

13.988

Vervanging vrijverval riolering

420.000

2025

40

-

-

3.150

16.800

Renovatie gemalen en drukriolering mechanisch

532.000

2025

15

-

-

3.990

43.447

Renovatie gemalen en drukriolering elektro

349.000

2025

15

-

-

2.618

28.502

Renovatie IBA's

16.000

2025

15

-

-

120

1.307

Afkoppelen

346.000

2025

40

-

-

2.595

13.840

Vervanging vrijverval riolering

398.000

2026

40

-

-

-

2.985

Renovatie gemalen en drukriolering mechanisch

542.000

2026

15

-

-

-

4.065

Renovatie gemalen en drukriolering elektro

400.000

2026

15

-

-

-

3.000

Afkoppelen

243.000

2026

40

-

-

-

1.823

Wonen en leefomgeving

27.044.000

115.608

597.227

743.075

917.125

Bedragen in €

Dekking projectkosten uit reserves

Voor dit programma zetten we geen reserves in.