iconWat mag het kosten

Programma 4 Bestuur

Rekening 2021

Begroting 2022 na wijz.

2023

2024

2025

2026

Lasten:

4A Besturen

2.958

3.469

3.473

3.493

3.486

3.485

Totaal lasten:

2.958

3.469

3.473

3.493

3.486

3.485

Baten:

4A Besturen

470

345

355

355

355

355

Totaal baten:

470

345

355

355

355

355

Saldo:

-2.488

-3.124

-3.119

-3.138

-3.131

-3.131

Financiële ontwikkelingen

4A BESTUREN

Verschil 2023/2022

V / N

0-1 Bestuur

-28

N

0-2 Burgerzaken

34

V

Totaal 4A

6

V

Een toelichting op de financiële ontwikkelingen geven we in de taakveldenbegroting. Ook geven we een grafische weergave van de verschillende kosten tussen raming 2022 na wijziging en raming 2023. De toelichting vindt u door te klikken op het taakveld.

Nieuw beleid

Voor dit programma is geen nieuw beleid genoemd.

Investeringsplan

Voor dit programma zijn geen nieuwe investeringen benoemd.

Dekking projectkosten uit reserves

Voor dit programma zetten we geen reserves in.