iconWat is vandaag ons begrotingsbeeld

In onderstaand overzicht ziet u de bijstelling van de begrotingsruimte.

Begrotingsruimte

Ontwikkeling financiële positie

2023

2024

2025

2026

Beeld bij Perspectiefnota 2023-2026

1.349

910

1.480

-1.427

1e tussenrapportage 2022

-436

-70

-55

231

Indexering prijzen

200

194

194

194

Indexering salarissen

-815

-795

-795

-795

Extra Algemene uitkering (bedrag boven Maartbrief 2022)

2.387

4.702

5.631

2.246

Investeringslasten

449

46

90

21

Bijdragen samenwerkingsverbanden

-177

-192

-210

-228

Aanpassingen programmabegroting 2023-2026

2.043

3.955

4.910

1.438

Begrotingsruimte Programmabegroting 2023

2.956

4.795

6.335

243

+ = begrotingsoverschot; - = begrotingstekort

In de eerste regel staat het financieel beeld dat we schetsten in de Perspectiefnota 2023-2026. Uw laatste actuele informatie van de financiële positie staat in de actieve informatievoorziening over de Meicirculaire 2022 (juli 2022). Bij de doorrekeningen van bestaande budgetten (indexeren en verloop in kapitaallasten) gebruiken we vastgestelde uitgangspunten (bijlage 4.3).

We hebben drie financiële bijzonderheden in deze programmabegroting verwerkt

Uit het voorgaande overzicht 'Begrotingsruimte' blijkt dat de begroting voor 2023 sluitend is, ook in meerjarenperspectief. In dit beeld zitten de volgende uitwerkingen:

  1. We gebruiken de extra rijksmiddelen voor Jeugdzorg voor programma 1 Zorg en ondersteuning, zowel in 2023 als in de jaren erna. De besluitvorming voor de periode na 2025 moet landelijk nog starten, maar we verwachten dat het nieuwe kabinet de uitspraak van de arbitragecommissie blijvend volgt.
  2. De ontwikkelingen na de Perspectiefnota komen voornamelijk vanuit de Meicirculaire 2022 en de 1tussenrapportage 2022.
  3. We houden geen rekening met de effecten van de herverdeling van het Gemeentefonds op onze rijksinkomsten of de nog te nemen besluiten voor de Investeringsagenda.

We handhaven ons goede begrotingsbeleid

We vinden begrotingsruimte belangrijk omdat we voor het sociaal domein nog steeds tekorten voorzien en uiteindelijk ook een vermindering van de Algemene uitkering verwachten. Dit vraagt om goed begrotingsbeleid en financieel beheer omdat we tegenvallers niet langer uit Algemene reserve kunnen dekken zonder daarbij aanpassingen te doen in investeringsambities.

We hebben een sluitende begroting 2023

We hadden al een sluitende meerjarenbegroting 2023-2026 met de voorstellen in de Perspectiefnota. Met de extra middelen vanuit de Meicirculaire 2022 en de extra rijksbijdrage voor Jeugdzorg kregen we veel meer begrotingsruimte. Ruimte waarvoor we uw raad voorstellen doen bij de aanbieding van ons collegeprogramma, vertaald naar een programmaplan voor 2023-2026, in december 2022.

De effecten voor de begrotingsruimte door de 2e tussenrapportage 2022 en de Septembercirculaire 2022 volgen later

In de cijfers hebben we niet de 2e tussenrapportage 2022 en de Septembercirculaire 2022 verwerkt. Besluitvorming daarover vindt nog plaats (tussenrapportage) of informatie moet nog komen (circulaire).