iconDeelprogramma 3A ECONOMIE

Portefeuillehouder

Antoon Peppelman

Ambtelijk trekker

Hettie van den Brink

We voeren het beleid uit volgens de vastgestelde programma's voor herinrichting van bedrijfsgebieden en gemaakte afspraken (met ondernemers, ondernemersverenigingen en provincie). Belangrijk speerpunt is de uitvoering van de Investeringsagenda Leefbaarheid en Herinrichting industrieterreinen.

Samen met de ambitie van de coalitie en onze uitwerking daarvan, zijn dit belangrijke aandachtspunten in het komende jaar. Het collegeprogramma bespreken we met uw raad in december 2022 en willen we dan door u laten vastleggen in het herziene programmaplan voor 2023.

Indicatoren

Lokale indicatoren

Thema economie

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Real. 2021

Doel 2022

Doel 2023

Doel 2024

Toename bedrijfsareaal op herontwikkelde bestaande bedrijventerreinen

IBIS

*

2020

-

+1 ha t.o.v. voorgaande jaar

+2 ha t.o.v. voorgaande jaar

+2 ha t.o.v. voorgaande jaar

Aantal hectare aan nieuw gerealiseerd bedrijfsareaal of toename verwacht bedrijfsareaal dat in procedure is gebracht

IBIS

*

2020

-

+1 ha t.o.v. voorgaande jaar

+2 ha t.o.v. voorgaande jaar

Aantal nieuw gevestigde bedrijven op nieuw of herontwikkelde locaties (vab’s) in het buitengebied

IBIS

*

2020

-

3 meer t.o.v. voorgaande jaar

3 meer t.o.v. voorgaande jaar

3 meer t.o.v. voorgaande jaar

* Geen waarde bij nulmeting, omdat het toename betreft.

Thema bevorderen ondernemerschap

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Realisatie 2020

Doel 2021

Realisatie 2021

Doel 2022

Doel 2023

Onze dienstverlening aan onze ondernemers wordt beoordeeld met minimaal een 7

Ondernemers-panel

6,30%

2021

7

6,3

7

7

Thema toerisme

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Doel 2021

Realisatie 2021

Doel 2022

Doel 2023

Het effect op de lokale economie wordt gemeten aan de hand van de groei van de bestedingen; die moet minstens net zo goed zijn als de gemiddelde ontwikkeling in de Achterhoek (op basis van de tweejaarlijkse monitoring van Achterhoek Toerisme).*

Achterhoek Toerisme monitor

10% groei t.o.v. 2017

2019

11% groei t.o.v. 2017

ntb**

Wordt bepaald op basis monitor van 2021

* Op basis van de Achterhoek Toerisme monitor wordt regionaal bepaald wat de groei is, dit geeft input voor de lokale indicator.

** De informatie uit de monitor over 2021 is nog niet beschikbaar

Landelijk vastgestelde indicatoren

Indicator

Bron

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Gelderland 2021

% Functiemenging

LISA 2021

47,3%

47,7%

47,5%

53,4%

Banen (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar)

LISA 2021

656,5

675,5

673,9

792,6

% Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking)

CBS 2021

70,1%

70,3%

70,3%

70,9%

Vestigingen (van bedrijven) (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)

LISA 2021

174,8

180,6

188,1

154

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 14-09-2022

Risico's

Dit deelprogramma kent geen risico's die een financiële impact hebben van 1% of meer van het totale risicobedrag. Meer informatie over de risico's vindt u in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).