iconBalansprognose

De geprognosticeerde balansposities, aan het einde van een kalenderjaar, staan in het volgende overzicht:

Activa

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Vaste activa

Materiële vaste activa

57.130

56.090

71.033

71.015

69.686

85.342

Financiële vaste activa

11.949

11.945

11.945

11.945

11.945

11.945

Vlottende activa

Grondexploitaties (voorraden)

1.292

593

593

593

593

593

Rekening-courantverhouding met het Rijk

18.705

11.369

-

-

-

-

Vorderingen op openbare lichamen

5.233

4.250

4.250

4.250

4.250

4.250

Overige vorderingen

3.013

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Liquide middelen

268

250

250

250

250

250

Overlopende activa

1.759

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

Totaal

99.349

89.248

92.821

92.803

91.474

107.130

Passiva

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Eigen vermogen

Algemene reserve

28.595

23.444

23.444

23.444

23.444

23.444

Bestemmingsreserves

31.687

31.351

30.524

29.484

28.505

27.804

Voorzieningen

11.721

12.156

13.012

13.527

14.112

15.267

Vaste schulden

Leningportefeuille

13.851

12.797

11.765

10.858

8.532

6.261

Op te nemen leningen

-

-

4.777

6.391

7.982

25.655

Vlottende passiva

Overige schulden

8.831

6.500

6.500

6.500

6.500

6.500

Overlopende passiva

Verplichtingen

1.808

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Voorschotbedragen specifiek bestedingsdoel

2.856

1.000

800

600

400

200

Totaal

99.349

89.248

92.821

92.803

91.474

107.130