iconDeelprogramma 4A BESTUREN

Portefeuillehouder

Marianne Besselink / Evert Blaauw / Emmeke Gosselink / Wilko Pelgrom / Antoon Peppelman

Ambtelijk trekker

Jacqueline Arends

In 2022 waren de gemeenteraadsverkiezingen en is een nieuwe bestuursperiode gestart. De coalitiepartijen hebben een coalitieakkoord 'Bouwen aan een dienstbaar, leefbaar en sociaal Bronckhorst' opgesteld waarin vijf speerpunten centraal staan:

  • Kansengelijkheid in een sterke economie;
  • Mooi wonen in vitaal Bronckhorst;
  • Samen leven, werken en ontmoeten in een gezonde leefomgeving;
  • Landschappelijke kwaliteit met oog voor verschillende belangen;
  • Dienstbare overheid.

Het speerpunt dienstbare overheid staat centraal binnen de vier beleidsinhoudelijke speerpunten. We zorgen ervoor dat onze samenleving deze dienstbaarheid ervaart en actiefmeedoet. Dit organiseren we bewust en efficiënt. En we zorgen dat iedereen in onze organisatie hiervan leert.

Samen met de ambitie van de coalitie en onze uitwerking daarvan, zijn dit belangrijke aandachtspunten in het komende jaar. Het collegeprogramma bespreken we met uw raad in december 2022 en willen we dan door u laten vastleggen in het herziene programmaplan voor 2023.

Indicatoren

Lokale indicatoren

Thema dienstbare overheid

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Doel 2023

Gemiddelde beoordeling van de dienstverlening over de gemeente Bronckhorst

Algemene dienstver-leningonder-zoek

7,24

2013

7,1

ntb*

7,8

Percentage respondenten die een onvoldoende geven.

Algemene dienstver-leningonder-zoek

11%

2013

12%

ntb*

7%

* Dit onderzoek is eens in de 2 jaar

Landelijk vastgestelde indicatoren

Indicator

Bron

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Gelderland 2021

% Demografische druk

CBS 2021

84,5%

85,5%

85,9%

73,7%

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 14-09-2022

Risico's

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Impact financieel (%)

Impact (niet financieel)

Mens - Handelen van bestuurders; Omgeving - Regionale afspraken

In het bestuurlijke verkeer worden besluiten genomen en afspraken gemaakt die niet passen binnen de beleidskaders of financiële kaders van de raad. Nieuw beleid wordt uitgevoerd zonder dat hier de zekerheid van middelen voor is (In het bijzonder in tijden van schaarste). Het gaat hier met name om regionale afspraken en afspraken gekoppeld aan verbonden partijen.

Financieel - Financieel nadeel voor de gemeente; Niet financieel - Imagoschade tot op regionaal niveau is mogelijk

40%

€ 500.000

2,03%

3

Mens - Vertrek wethouder; Mens - Onvrijwillig vertrek wethouder

De voorziening voor wachtgeld niet toereikend is.

Financieel - Uitbetalen van (langdurige) wachtgeldverplichtingen; Voorziening moet worden aangevuld uit andere middelen; Niet financieel - Naast een aanvulling van de voorziening uit andere middelen kan dit tot imagoschade leiden

10%

€ 1.000.000

1,02%

4

Meer informatie over de risico's staat in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).