iconDeelprogramma 2A PASSEND WONEN

Portefeuillehouder

Emmeke Gosselink

Ambtelijk trekker

Hettie van den Brink

We voeren het bestaande beleid uit, waarbij voor ons de bouw van voldoende en geschikte woningen voorop staat. Ook de Omgevingswet kent veel onderwerpen waarvoor we komen met uitvoeringsmaatregelen, programma's, digitale ontsluiting en heffingskeuzes.

Samen met de ambitie van de coalitie en onze uitwerking daarvan, zijn dit belangrijke aandachtspunten in het komende jaar. Het collegeprogramma bespreken we met uw raad in december 2022 en willen we dan door u laten vastleggen in het herziene programmaplan voor 2023.

Lokale indicator

Thema wonen

Effectindicator

Bron

Nul-meting

Jaar nul-meting

Realisatie 2020

Doel 2021

Realisatie 2021

Doel 2022

Doel 2023

Leegstandspercentage in de woningvoorraad

Regionale Woningmarkt monitor rapportage

2,2% (2021: 2,1%)

2018

1,8%*

max 2%

2,80%

max 2%

max 2%

Waardering buurt en kwaliteit van de woning

AWLO

8

2018

8

8,1

8

8

Het aantal aangesloten huishoudens "veilig thuis in de Achterhoek" neemt maximaal 50% af

project leefsamen

158

2019

ntb

nvt

ntb

Uitbreiding woningvoorraad (netto toename aantal woningen (aantal gereed gemelde woningen minus gesloopte en samengevoegde woningen))

Gemeentelijk datasysteem

-

2019

46

+80

102

+80

+80

Aanbod sociale huurwoningen in het bezit van woningcorporaties

Gemeentelijk datasysteem

2848

2019

2848

2876

2848

2848

* correctie op cijfer; betreft bij woningen alleen de woningen die > 1 jaar leeg staan.

** Pilot is afgerond en heeft vervolg gekregen bij de woningcorporaties. Als gemeente hebben we hier geen invloed op. De indicator komt daarmee te vervallen.

Landelijk vastgestelde indicatoren

Indicator

Bron

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Gelderland 2021

Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen)

ABF 2021

3,7

4,7

5,8

8

Gegevens overgenomen van www.waarstaatjegemeente.nl stand d.d. 14-09-2022

Risico's

Risico-oorzaak (Als gevolg van...)

Risicogebeurtenis (bestaat de kans dat...)

Risicogevolg (met als gevolg dat...)

Netto Kans

Totaal: Netto Financieel Maximum

Impact financieel (%)

Impact (niet financieel)

Omgeving - Anticiperen op demografische ontwikkelingen.

Het schrappen van woningbouwplannen door demografische ontwikkelingen.

Financieel - Extra kosten voor de gemeente.

50%

€ 1.000.000

5,11%

-

Organisatie - In 2021 wordt de leges verhoogd met 28% daardoor wordt verwacht dat de legesopbrengsten met 28% zullen stijgen bij een gelijkblijvend aantal bouwaanvragen.

Door corona wordt een economische crisis verwacht. Het is daarom onzeker of de leges opbrengsten inderdaad met 28% zullen stijgen. Aan de andere kant merken wij nu een toename van het aantal aanvragen.

Financieel - Minder legesopbrengsten of meer uitgaven door inhuur.

50%

€ 250.000

1,28%

-

Meer informatie over de risico's vindt u in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing (2.2.2).