iconOnderhoud riool en water

We werken volgens het 'Watertakenplan Olburgen 2018 - 2022' (WTPO) en de 'Verordening rioolheffing Bronckhorst'. In het WTPO hebben we aandacht voor afval-, regen- en grondwater. Speerpunten in het plan zijn samenwerking, afkoppelen, duurzaam en klimaatbestendig. We kennen geen wateren in Bronckhorst, waarvoor wij het onderhoud doen.

Stand van zaken onderhoud

  • We laten ieder jaar camera-inspecties uitvoeren van een deel van de riolering. Op basis van deze resultaten actualiseren we het uitvoeringsprogramma.
  • Voor de mechanische riolering is op basis van de jaarlijkse keuring volgens de landelijke BRL (basisrichtlijn) een uitvoeringsprogramma opgesteld.
  • In het WTPO is bepaald dat voor 2050 30% van het verharde oppervlak, waarvan nu nog het regenwater wordt geloosd op het gemengde riool, afgekoppeld wordt. Het gaat voor meer dan de helft om particulier terrein waarvoor een afkoppelsubsidie beschikbaar is.

Relevante ontwikkelingen

We hebben een nieuw watertakenplan

Onze nieuwe inzichten over klimaatverandering en de gevolgen daarvan op de inrichting van de openbare ruimte en de riolering verwerken we in het 'WTPO 2023-2027'. Hierbij hoort een nieuw kostendekkingsplan (KDP), waarmee we de hoogte van de rioolheffing bepalen vanaf 2024 en verder. De rioolheffing 2023 is gebaseerd op het WTPO 2018-2022. 

We treffen maatregelen aan riolering bij onacceptabele situaties

We hebben het afgelopen jaar het Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) laten opstellen. Het SSW geeft ons inzicht in de huidige en mogelijk toekomstige onacceptabele situaties als gevolg van hevige regenval. Deze onacceptabele situaties pakken we aan waar dat kan. Denk aan het afkoppelen van verharde oppervlakken, het vergroten van riool, etc. Deze werkzaamheden stemmen we zoveel als mogelijk af op andere werkzaamheden in de openbare ruimte voor openbaar groen en wegen (zoals bij Vitale kernen en Bloemenbuurt Zelhem).

We hebben een hemelwaterverordening

We maken een hemelwaterverordening op om aan te geven welke eisen er zijn ten aanzien van de behandeling van hemelwater. Hierdoor weten alle projectontwikkelaars waar ze aan toe zijn in Bronckhorst. De hemelwaterverordening wordt begin 2023 gelijktijdig met het WTPO vastgesteld.

Financiën

Voor 2023 staat voor € 1,9 mln aan investeringen gepland. De dekking komt vanuit de rioolheffing. Het onderhoudsbedrag is opgenomen binnen deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving (2.1.2).